Pán Ježiš aj mňa hľadal

1. Pán Ježiš aj mňa hľadal, keď v hriechu blúdil som, do svojho náručia vzal ma s nehou, súcitom. Ples anjelov znel piesňou chvál, v nej vďaku, slávu Bohu vzdal.

Refrén: V Kristu Božia láska kúpila ma, našla. Milosť vytrhla ma z hriechu bied, chcem ju sláviť, hlásať v šíry svet. 

2. On v moje rany bôľne vlial vína, oleja. Mňa niesol v žitie hojné do domu pokoja. Tú veľkosť Božej lásky zriem a s Jeho ľudom jásať smiem.

3. Ja zrel som Jeho rany, z nich za mňa krvácal, bol v trýzni posmievaný, korunu z tŕnia mal. Hlas Jeho ľúby, láskavý mi srdce, dušu uzdravil.

4. Dnes pri Ňom šťastne sedím, zriem krásnu Jeho tvár a velebím Ho, cením si vzácny neba dar. Nestačia na to krátke dni, tu lásku chváliť vďačne vždy.