Ježiš, Spasiteľ môj drahý

1. Ježiš, Spasiteľ môj drahý, v Betleme sa narodil, prijal telo poníženia, slávu nebies opustil. Ó, tá láska nevýslovná, ktorú umom nechápem, že sa slovo telom stalo, že navštívilo našu zem.

2. Ježiš, Spasiteľ môj klopal, volal ma keď hrešil som, od domova blúdil, hynul v svete klamnom, bezbožnom. Ó, tá láska nevýslovná, ktorú neviem opísať, strateného ku spaseniu, On ma prišiel povolať.

3. Ježiš, Vykupiteľ splatil na Golgote dlh môj sám, dušu vyslobodil z rabstva, v srdci mojom stavia chrám. Ó, tá láska nevýslovná, ktorú neviem vyjadriť, div to všetkých divov sveta, On ma prišiel zachrániť.

4. Kristus, Spasiteľ môj, iste príde na svet ešte raz, mŕtvy zobudia sa, vstanú, keď raz Jeho zaznie hlas. Ó, Ty láska nevýslovná, Tys môj poklad jediný! Verím Tvojim zasľúbeniam, Tebou budem vzkriesený.