príbeh

O nás

Sme spoločenstvo zachránených hriešnikov Božou milosťou. Boh nás zachránil pre večný život nie preto, že sme boli takí dobrí, ale preto, že sme boli hriešni a že sa mu zapáčilo zjaviť na nás svoju spravodlivosť. Spravodlivosť, ktorá tkvie v jeho milosti a nie v skutkoch. Lebo ako hovorí Božie Slovo, "zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niktoré telo" (Gal 2:16).

Čomu veríme

1. Sväté Písmo, alebo Biblia je pravdivé, Bohom inšpirované Božie Slovo, ktoré nám Boh vo svojej prozreteľnosti zanechal, aby v ňom zjavil sám seba, kým on sám je, aby v ňom zjavil svoju vôľu a že je dostatočné k vyučovaniu, naprávaniu a kázneniu, aby bol Boží človek dokonalý (2 Tim. 16-17)

2. Boh je v troch, navzájom v moci a sláve rovnocenných osobách (Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý), z ktorých každá má špecifickú úlohu, ale všetky spoločne majú jeden zámer a v dokonalej harmónii pracujú na spoločnom diele.

3. Kvôli pádu človeka v rajskej záhrade a jeho neschopnosti zachrániť sa prišiel na tento svet samotný Boh v osobe Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, aby zachránil to, čo zahynulo (Luk 19:10). O tejto udalosti hovorí viac ako 300 starozákonných proroctiev. On vzal na seba všetky viny, bol za ne potrestaný namiesto nás a vykúpil nás spod prekliatí zákona tým, že sám sa stal kliatbou (Gal 3:13)

4. Boh je všemohúci, vševediaci, nekonečný a je autorom všetkého, čo je. Je to spravodlivý sudca, ktorý bude súdiť každého podľa jeho skutkov. Zároveň je ale milostivý a láskyplne zachraňuje hriešnikov, ktorí počujú jeho hlas (Jn 10:27). Všetko, čo robí, robí v súlade so svojim odvekým zámerom. Je to zvrchovaný Pán, ktorého vôľa sa musí vyplniť za každých okolností.

5. Boh každého hriešnika, ktorého zachránil v určitom časovom úseku na tomto svete vyvolil v Kristu už pred založením sveta (Ef 1:4). Každého takéhoto hriešnika zahrnul nezaslúženou milosťou (Rim 9:11), daroval mu vieru (Ef 2:8) a dal mu pokánie na život (Sk 11:18). Každý hriešnik je ospravedlnený rovnako ako Abrahám tým, že uveril Bohu (Rim 4:3)

6. Boh v moci Ducha Svätého pritiahne hriešnika k sebe, dá mu nové srdce a novú myseľ (Ez 36:26, Žd 8:10-11). Tento proces sa biblicky nazýva znovuzrodením a o tomto hovorí aj Pán Ježiš (Jn 3:3). Od tejto chvíle sa znovuzrodený kresťan stáva Božím dieťaťom (Jn 1:12).

7. Po znovuzrodení nastáva posvätenie kresťana, kde sa kresťan pretvára do podoby Kristovej (2.Kor 3:18). Ani jedno z toho, teda uverenie, znovuzrodenie a ani posvätenie nie je z nás. Je to od Boha (Ef 2:8). Každý znovuzrodený kresťan je pripojený ku Kristovmu telu – Cirkvi, následne sa vyučuje v Božích pravdách z Písma a zúčastňuje sa spolu so svojimi spoluvykúpenými bratmi a sestrami na lámaní chleba a pití vína tak, ako to prikázal Pán a tým zvestuje jeho smrť.

8. Každý znovuzrodený kresťan, ktorý uveril nepríde pred súd a má istotu spásy tak, ako o nej hovorí samotný Pán Ježiš (Jn 5:24).

9. Boh k svojej sláve stvoril i peklo, kam pôjde každý, kto neuveril v toho, ktorého Boh poslal. Na súde nebude mať zástancu a podľa zákona bude odsúdený na večnú smrť, pretože mzdou hriechu je smrť, ako je písané (Rim 6:23). Teda každý, kto nie je v Kristu mu nepatrí a je pod hriechom

10. Znovuzrodený kesťan nie je pod zákonom, je oprostený od akýchkoľvek nariadení zákona (napr. desatora), pretože zákonu zomrel (Gal 2:17). Žije Bohu a povinný je dodržiavať Božie novozákonné nariadenia milovať Boha a milovať blížneho. V tom je zhrnutý celý zákon a proroci.