Večný Kráľ

1.Kor 15, 20-28 No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. 21 Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie mŕtvych. 22 Lebo jako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. 23 Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi, za jeho príchodu. 24 potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. 25 Lebo on musí kraľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. 27 Lebo, je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. Ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejmé, že krome toho, ktorý mu to všetko podrobil. 28 A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Bôh všetko vo všetkom.

 Veľmi ma udivila a zároveň ma veľmi mrzela náuka niektorých zborov o obmedzenom kraľovaní Pána Ježiša, keďže rozumeli textu, ktorý sme čítali tak, že Pán Ježiš odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi a ten bude ďalej vládnuť sám.

Dnes si povieme niečo o Božom kráľovstve a hlavne o kráľovi. Vieme, že kraľuje Boh. Keby sme si to rozmenili na drobné, tak špecificky kraľuje Boh Otec a Boh Syn, ako nám hovorí Mt 13. kap od 40. verša.  .   .A tedy jako sa sberá kúkoľ a páli ohňom, tak bude aj pri skonaní tohoto sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov, a VYBERÚ Z JEHO KRÁĽOVSTVA všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa budú spravedliví skvieť ako slnce V KRÁĽOVSTVE SVOJHO OTCA. Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!.

Teda vidíme, že spravodliví sa budú skvieť v kráľovstve Otcovom a zároveň Synovi anjeli vyberú tých, ktorí páchajú neprávosť z jeho kráľovstva. Obaja kraľujú. Ako to teda je s ich kraľovaním?

Na prvý pohľad, keď si  prečítame verše 1. Kor. 15. kap., ktoré sme čítali, kde sme videli, že Syn oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi a i sám sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, vyzerá to, akoby tieto verše boli v kontradikcii s inými veršami Písma, ktoré nám predstavujú Krista ako večného Kráľa. A hovorí nám to NZ – Lk 1:31….hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. A Pán Bôh mu dá trón Dávida, jeho otca, a bude kraľovať nad domom Jakobovým až na veky, a JEHO KRÁĽOVSTVU NEBUDE KONCA  a to isté nám hovorí SZ, viď Dn 7:13…Videl som v nočných videniach a hľa, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako Syn človeka a prišiel až ku Starodávnemu dňov, a dali mu priblížiť sa pred neho. A bolo jemu dané panstvo i sláva i kráľovstvo, a slúžily mu všetky národy a ľudia a jazyky;JEHO PANSTVO JE VEČNÝM PANSTVOM, KTORÉ NEPOMINIE, a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené.

Verte mi, mnoho kresťanov v tom nemá jasno a pritom sa jedná o jednu z najzákladnejších doktrín Písma, ktorá pojednáva o jeho Božstve a večnom kraľovaní, čo spolu úzko súvisí. Myslím si, že pri riešení tejto otázky by sme mali začať v SZ. Už tam je totiž popísaný Boh ako kráľ.

Keď sa zbežne pozrieme do Žalmov, vidíme, že Ž 10:6 nám hovorí „Hospodin je Kráľom na večné veky; pohania vyhynú z jeho zeme“, Ž 24:10 „A ktože je to ten Kráľ slávy? Hospodin Zástupov, on je Kráľom slávy“. Keď si však pozrieme Ž 47:8 „Lebo Kráľom celej zeme je Bôh. Spievajte vyučujúci žalm:  Bôh kraľuje nad národami; Bôh sedí na tróne svojej svätosti.“

Možno sa opýtate „no a čo“…ale nie je to náhoda, že v niektorých veršoch je Hospodin a v niektorých je Boh. Všetci nám známi prekladatelia to vždy spravidla striktne dodržiavajú tak, ako je to v originále.

Elohim je zmnožený tvar, alebo aj doslova množné číslo a znamená Bohovia, alebo aj voľnejší preklad Božstvo. Pod týmto menom vystupuje v Písme trojjediný Boh. Teda dá sa povedať, že keď v Písme čítame Boh, teda Elohim, vystupuje tu trojjediný Boh.

Keď čítame v Písme Hospodin, ide o hebr. ekvivalent Jehovah a ide o jednu Božskú osobu. Uvedieme si nejaké príklady..Gen 7:16….A vošli k Noachovi do korábu, dve a dve z každého tela, v ktorom je duch života. 16 A tie, ktoré vošly, vošly samec a samica z každého tela tak, ako mu bol prikázalBOH. A HOPODIN zavrel za ním.  Boh prikázal a Hospodin zavrel.Tie dvere v tomto prípade celkom určite zavrela druhá Božská osoba Pán Ježiš Kristus. Náznak tohto môžeme vidieť aj pri stvorení, keď Boh tvoril, požehnal a Hospodin Boh utvoril Adama, vysádzal stromy, či sa prechádzal po rajskej záhrade. Ešte lepšie to vidíme v Gen 18. kap, kde pri návšteve Abrahama vystupuje samostatná osoba Hospodin. To isté v Zach 12:10…kde Hospodin hovorí…A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb, a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, KTORÉHO PREBODLI. Celkom určite tu nehovorí Boh Otec, že ho prebodli. Dalo by sa povedať, že tu Pán Ježiš Kristus vystupoval ako samostatná Božia výkonná moc a Pán samozrejme vystupuje v SZ vo viacerých prípadoch.

Samozrejme aj Boh Otec vystupuje samostatne ako Hospodin, alebo aj Duch Svatý vystupuje pod týmto menom, keď on sám hovorí …“nevojdu do môjho odpočinku“.

Takže pripomeňme si krátko, že kraľuje Hospodin /Jehovah/ a kraľuje Boh/Elohim/. A tiež si pripomeňme, že kraľuje Otec a kraľuje aj Syn. Je to veľmi dôležité. Ako sme čítali na začiatku z listu 1.Kor., nakoniec bude Boh všetko vo všetkom. Čo to znamená? Myslím, že tuto pomôžu verše zo Zjavenia.

Zj 22:5…A noci tam už nebude. A nebudú potrebovať svetla sviece ani svetla slnca, lebo PÁN BOH ICH BUDE OSVECOVAŤ, a budú kraľovať na veky vekov.

Zj 21:23…A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietily v ňom, lebo sláva Božia ho osvecuje, a jeho SVIECOU JE BARÁNOK.

Pozrieme sa, kto poslal anjela

Zj 22:6…A riekol mi: Tieto slová sú verné a pravdivé. A PÁN BOH svätých (duchov) a prorokov POSLAL svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať naskore.

Zj 22:16…Ja, Ježiš, SOM POSLAL svojho anjela, aby vám toto svedčil po sboroch

Kto teda sedí v úplnom závere na tróne?

Zj 22:3…A nebude viacej ničoho zlorečeného, a trón Boží a Baránkov bude v ňom, a jeho sluhovia mu budú svätoslúžiť 4 a budú vidieť jeho tvár, a jeho meno bude na ich čelách

Sluhovia MU budú slúžiť, nie IM. Jemu, trónu. A tron bude Boží a Baránkov. Kraľuje Otec aj Syn, alebo inými slovami trojjediný Boh. Trojjediný Boh všetko vo všetkom bude Boh kraľujúci v každom zachránenom človeku presne ako je písané:

Jn 14:23…Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prijdeme k nemu a UROBÍME si u neho príbytok.

Tisícročné kráľovstvo II.

O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté

Zobraziť článok

Tisícročné kráľovstvo I.

O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách

Zobraziť článok

Koniec časov III. – Antikrist

Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2

Zobraziť článok