Očkovanie, zatváranie zborov. Áno či Nie?

Časť tohoto textu som písal ako list jednému nemenovanému zboru, kde som ich upozorňoval na nebezpečenstvo ich konania z hľadiska biblie.

Pri „pandémii“ sa našlo mnoho kresťanov, ktorí hlásali, že nevadí, že sa človek zaočkuje. Že nevadí, aké zloženie má očkovacia látka. Nevadí, že sú tam bunky z tiel pozabíjaných detí ešte v matkinom lone, nevadí, že sa našli v týchto látkach kovové súčiastky, oxid grafénu a samozrejme nevadí, že sa zatvárajú zbory. Veď je pandémia a musíme sa chrániť a dodržiavať vládne nariadenia, lebo vláda je od Boha.

Pre mňa osobne je najpotešujúcejší postoj známeho pastora Johna MacArthura, ktorý odsúdil konanie štátnych autorít v Kanade, ktorí na mesiac uväznili pastora Jamesa Coatesa a ohradili jeho zbor plotom preto, lebo pokračoval napriek zákazu v bohoslužbách. Aj John MacArthur odsúdil očkovanie, počas lock downu nezatvoril zbor, dal celú vec na súd a bol úspešný. Súd potvrdil, že má pravdu a John pokračuje vo svojej činnosti a hlásaní pravdy, za čo ho mainstreamové médiá nenávidia a kopnú do neho zakaždým, keď môžu.

https://www.youtube.com/watch?v=HpjGBiiYMAU HYPERLINK „https://www.youtube.com/watch?v=HpjGBiiYMAU&t=5s“ HYPERLINK

Takto to urobili i mnohí iní pastieri svojich zborov na Slovensku i v Čechách a na Morave. Nikto z nich sa ani na chvíľu nevzdal osobného spoločenstva, nezatvárali v čase lock downu zbor, aby následne okupovali internetový priestor, ale kto mohol a nebol chorý chodil poctivo osobne oslavovať Boha v deň bohoslužieb.

Čo sa týka vakcinácie, považujem ju za zlo. Je pre mňa nepochopiteľné, že si niekto nechá aplikovať do tela cudzorodú experimentálnu látku, o ktorej dohromady nikto nič nevie a výsledný efekt je viac ako rozporuplný, keďže aj očkovaní môžu byť šíriteľmi nákaz, alebo môžu ochorieť. Na dôvažok je tu problém s morálnym hľadiskom prijímania takýchto látok. Bunkové línie využité pri vytváraní týchto vakcín totiž pochádzajú z potratených, alebo ak chcete zabitých, či zavraždených detí a je úplne irelevantné, či sa to stalo v minulom, alebo 15. storočí. Kto chce, môže si o tejto problematike prečítať, čo píšu bratia starší z reformovabého baptistického zboru vo Frankfurte n. Mohanom, čo ma veľmi teší. Píšu o mimoriadne krutom zaobchádzaní pri zabíjaní detí pri potratoch. Nie je jasné, koľko detí použili výskumníci pri vakcínach, ale bratia uvádzajú, že istý Dr. Stanley Plotkin „použil“ pri výskume vakcíny proti ružienke viac ako 70 detí. Pri vakcínach proti covidu to bude pravdepodobne ďaleko viac. My sa ale nesmieme podieľať na hriechoch doktorov, ktoré konajú pri potratoch tým, že sa staneme konzumentmi týchto vakcín.

https://www.solideogloria.cz/pomoc-pri-rozhodovani-jaky-zaujmout-postoj-vuci-ockovani-proti-nemoci-covid-19

To, že boli skutočne pri vývoji vakcín použité časti tiel zabitých detí priznáva aj Vatikán a ten je vždy dobre informovaný, takže nejde o nijaký hoax, alebo konšpiračnú teóriu. Môžte si prečítať, ako Vatikán rôžnymi kľučkami ospravedlňuje použitie takýchto vakcín:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-12/kongregacia-pre-nauku-viery-sa-vyjadrila-k-moralnej-otazke-vakci.html

Ako sa má správať kresťan pri posudzovaní situácie sa píše aj na tejto stránke:

https://solideogloria.cz/jak-se-mel-krestan-stavet-k-ockovani-proti-covidu-19

Nikoho neodsudzujem že si to dal pichnúť, ani mu nevyčítam, či mal alebo nemal slabú vieru, keď považoval za potrebné pristúpiť k takémuto kroku. Je to na každom, zodpovedný bude pred Pánom každý sám za seba.  Avšak prajem každému, aby mohol činiť z tohto skutku pokánie.

Prečo?

Pretože každý je zodpovedný za to, na čom a na kom stavia. Buď staviame na Kristovi, alebo nie. Ak dotyčný, ktorý si to dáva pichať stavia na strachu, či už že ochorie on, alebo niekoho nakazí a v čase, keď on sám nie je chorý, ale nechá sa zmanipulovať, ide priamo proti Božím príkazom.

Žalm 91:5-6 „Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; 6 nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani NÁKAZY, ktorá pustoší o poludní. „

Ako vidíme, nákaza nie je žiadna novinka a v žiadnom prípade nemáme robiť neuvážené opatrenia. Za svoje zdravie si je zodpovedný každý sám. Nie doktori a ani politici. Nikto nie je zodpovedný za zdravie druhého. Má sa zúčastniť na bohoslužbách, pokiaľ je zdravý. Telo je chrám Boží a nepatrí cisárovi, ale Bohu, ako hovorí 1. Kor 6:19-20.

Pokračoval by som ďalej tým, ako a nakoľko sa máme podriaďovať vrchnostiam. o čom hovorí text v Rim 13:1-6 verš, ktorý hovorí o tom, že každý sa má podriaďovať vrchnostiam, ktoré sú zriadené od Boha. Čo s tým? Máme sa podriaďovať a byť poslušní všetkému, čo nariadi cisár (vláda)?

Text toto v žiadnom prípade nehovorí. V prvom rade si musíme uvedomiť, či niekde Písmo hovorí, že máme byť vláde poslušní tak, ako máme byť poslušní Božiemu Synovi.

NIE

Poslušnosť a podriadenosť nie sú v Písme zástupné termíny a aj synonymický slovník hovorí o poslušnosti ako o ochote sa podriaďovať. Pri samotnom slove podriadiť sa o poslušnosti nemôže byť ani reči. Poslušnosť v Novom Zákone je vždy iba v súvislosti s Bohom a jeho nariadeniami, podriadenosť v súvislosti s vrchnosťami. Vrchnosti sú ustanovené Bohom, ale kvôli hriechu  sotva kedy jednajú v súlade s Božími nariadeniami. To jasne vidíme v Sk 4:26-28 „Postavili sa kráľovia zeme, a kniežatá sa dovedna sišli PROTI HOSPODINOVI a PROTI JEHO POMAZANÉMU. 27 Lebo sa naozaj sišli v tomto meste na tvojho svätého Služobníka Ježiša, ktorého si pomazal, Heródes a Pontský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, 28 aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo“

Vidíme tu dva momenty. Kráľovia sa zišli proti Hospodinovi a proti jeho Pomazanému a to dnes často vidíme, ako vlády (aj naša) bojujú proti Bohu. Stačí si spočítať počet potratených (zavraždených) detí každý rok. Sú ich tisíce. A kresťania vo vláde mlčia. Alebo nie sú kresťanmi? Druhý moment je ten, že nikto z vlád neurobí nič iné, len to, že vykonajú všetko, čo Božia ruka preurčila.

Čo sa týka vlád a rôznych spoločností, ktoré sú v pozadí, Božie Slovo hovorí aj o tomto. Lk 22, 25:A on im povedal: Kráľovia národov panujú nad nimi, a tí, ktorí majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami“  Nechcem sa do toho veľmi púšťať, ale je isté podľa Pánových slov, že na svete jestvuje aj iné riadenie, nielen skrze kráľov. Typickým príkladom bola v  histórii RKC, ktorá vládla nad kráľmi a aj dnes má Vatikán veľmi silné slovo medzi vladármi. Ba je celkom možné, že ich priamo, či nepriamo riadi. Je to najbohatšia organizácia sveta, tak by som sa tomu vôbec nedivil. Takže celkom určite tu aj dnes máme ľudí mimo oficiálnych štruktúr, ktoré sa podieľajú na vládnutí. Nás to ale trápiť nemusí, pretože Pán je nad všetkými.

Aký teda máme mať vzťah s vládnymi inštitúciami? V Písme nenájdeme, že by mali byť vlády pre nás oporou, alebo že by všetko čo vyhlásia bolo správne.

Vláda je tu na postrach zlému skutku! To stojí v Písme.  Vláda nemá rozhodovať, kedy kto má otvoriť, alebo zatvoriť zbor, alebo reštauráciu. Na to nie je ustanovená. Ani na to, aby zakazovala vlastným občanom, ktorí nie sú vakcinovaní vstup na svoje územie. Má sa starať o bezpečie, aby mohli byť občania ekonomicky činní.

Pavol hovorí: Kto nepracuje, ten nech ani neje! Ale ako majú ľudia pracovať, keď im to vlády zakazujú? Každý človek, kresťana nevynímajúc má právo pracovať, právo vlastniť majetok a zveľaďovať ho, viď napr. Príslovia 5, 15 „Pi vodu zo svojej cisterny a tečúce vody zo svojej vlastnej studne.“

Písmo nám prosto a jasne ukazuje, že pokiaľ vláda nejedná v súlade s Božími nariadeniami, máme sa jej vzoprieť a tým sa nemyslí vyvolávanie nepokojov. V knihe Daniel odmietli traja mládenci nariadenie kráľa o klaňaní sa soche, samotný Daniel sa modlil viditeľne pri okne napriek zákazu, to isté hovorí Peter, že Boha je treba poslúchať viac ako ľudí….Sk 5:29.

Vláda tu nie je na to, aby sa starala, koľko ľudí zomrie. To je v Pánovej kompetencii. Vírus s tým nemá nič. Je súčasťou tohto padlého sveta. Cez to všetko ale vidíme, že krajiny, ktoré nerobili absolútne nijaké opatrenia, vôbec nič, ako napr. Švédsko, boli na tom neporovnateľne lepšie, ako krajiny, ktorých vlády sa podieľali na šikanovaní vlastných občanov. Vláde sa máme podriadiť vždy, okrem prípadov, kedy vláda nariaďuje to, čo jej Boh do kompetencie  nedal, alebo zakazuje to, čo Boh prikazuje a naopak.

Boh nariaďuje svojmu ľudu zhromažďovať sa a žiada obrátenie sa k nemu celým srdcom.

Joel 2:12-16 „Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v pôste, plači a v náreku. 13 A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milosrdný a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. 14 Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie, obilný dar obetný a liatu obeť Hospodinovi, vášmu Bohu. 15 Trúbte na trúbu na Sione, zasväťte pôst, svolajte shromaždenie! 16 Shromaždite ľud, posväťte obec, svolajte starších, shromaždite deti i tých, ktorí požívajú prsia; nech vyjde ženích zo svojej izby a nevesta zo svojej komory!“

Naliehavosť byť v zhromaždení si všímajme najmä v 16.verši.

V Ex 5:1-3 je opísané, ako Mojžiš žiada od faraóna prepustenie ľudu, aby mohli na púšti oslavovať a obetovať Bohu. Všetci do nohy, osobne. Mať s Pánom obecenstvo a obetovať mu. Je to aktuálne aj pre dnešný čas?

ÁNO.

Boh žiada počas bohoslužieb 2 veci.

  1. Obetu. Hebr.13:15 „Tedy skrze neho obetujme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie rtov, vyznávajúcich jeho meno“
  2. Lámať chlieb a piť víno ako prikázal a tým zvestovať Pánovu smrť.

Ako sa môžeme zhromažďovať, lámať chlieb a piť víno na internete? Mt 18:20 „Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.“ Pán je medzi tými, ktorí sa zhromaždili v jeho mene. Kto je medzi blikajúcimi obrazovkami? Lámanie chleba a pitie vína je poistka, aby sa kresťania skutočne zhromažďovali. Ved aj v Písme čítame, že sa skutočne zhromažďovali a nepovažovali za zhromaždenie písanie listov, či posielanie dymových signálov.

Iste sa ozvú hlasy…však my sa zhromažďujeme. Áno, ale len vtedy, keď to vláda dovolí.

Záver:

Je vakcína znamením šelmy?

Toto znamenie je starozákonný obraz. Šelma je zhmotnená v ríšach, ktoré išli a aj v súčasnosti idú proti Bohu a jeho ľudu. Božie nariadenia mal každý žid na ruke a medzi očami. To preto, aby konal a myslel spôsobom, ktorý vyžaduje Boh. Takže znamenie šelmy nemusí byť nutne niečo hmatateľné, prípadne niečo hmotné vložené akýmkoľvek spôsobom do človeka.

Na druhej strane, môže to byť aj znamenie fyzicky vložené do človeka. Napr. čip, alebo rôzne kovové súčasti, antény nájdené vo vakcínach, ktoré by mohli spolupracovať s vysielačmi a tak ovládať človeka. Nevieme to presne.

Ide však o to, či konáme a myslíme tak, ako vyžaduje Boh, alebo konáme a myslíme v súlade so svetom. A Boh hovorí, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, aby sme boli svätí a bezvadní. Keď svet kričí o pandémii a hľadá záchranu vo vakcínach, nerobme to isté. Nechoďme na zhromaždenia len preto, lebo to už cisár dovolil a nezatvárajme zbory len preto, lebo to cisár už zakázal.

Znamenie šelmy rozpozná kresťan veľmi jednoducho. Zj 13:17 “ a aby nikto nemohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena. Čiže text hovorí o nemožnosti ekonomickej činnosti. A nehovorí sa tu len o kresťanoch. Doba, v ktorej žijeme je veľmi podobná tej zo Zjavenia.

Alebo nie?

Tisícročné kráľovstvo II.

O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté

Zobraziť článok

Tisícročné kráľovstvo I.

O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách

Zobraziť článok

Koniec časov III. – Antikrist

Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2

Zobraziť článok