Poznanie Krista zo Žalmov

Asi nikto z nás nepozná kresťana, ktorého by to neťahalo k žalmom. Netreba sa čudovať, veď je v nich obsiahnutá Božia múdrosť, je tu popísané Pánovo vykupiteľské dielo, či je tu dokonca popísané Pánovo utrpenie na kríži. Na zopár takýchto žalmov, konkrétne na Ž 2,24,97 a 102 sa bližšie pozrieme a trochu si ich rozoberieme z hľadiska toho, ako poukazujú na Krista.

Ž 2 „Prečo sa búria národy, a ľudia myslia márne veci? 2Kráľovia zeme sa postavujú, a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria: 3Roztrhajme ich sväzky a zahoďme od seba ich povrazy. 4Ale ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa; Pán sa im vysmieva. 5Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosťou ich predesí a povie: 6Ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svätosti. 7Rozprávať budem o ustanovení zákona. Hospodin mi povedal: Ty si môj syn; ja som ťa dnes splodil. 8Požiadaj odo mňa, a dám ti národy, tvoje dedičstvo, tvoje državie, končiny zeme. 9Roztlčieš ich železným prútom; roztrieskaš ich ako nádobu hrnčiara. 10A tak teraz buďte rozumní, kráľovia; učte sa, sudcovia zeme! 11Slúžte Hospodinovi v bázni a veseľte sa s trasením. 12Ľúbajte syna, aby sa nerozhneval, a pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapáli jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu.

Mimochodom, už tu je naznačená Božia trojjedinosť, keď Hospodin, v tomto prípade Boh Otec hovorí, že ustanovil kráľa nad Sionom, nad vrchom svojej svätosti. Ustanovenie nad vrchom svojej svätosti znamenalo ustanoviť ho nad všetkým. Verš 6. verš hovorí, že Boh ustanovil kráľa. Už sme o tom hovorili v predchádzajúcom článku o Kristovi ako večnom kráľovi. Koncept dvoch kráľov biblia nepozná. Takéto niečo nepozná ani svet, dokonca ani rozprávky. Kráľ je vždy iba jeden. Z toho je jasné, že kraľuje Boh v troch osobách. A to, že sa tu jedná o Krista – kráľa,  samotného Boha hovorí Žalm 134:3 “ Nech ťa požehná Hospodin so Siona, ten, ktorý učinil nebesia i zem!“

Keď ešte zostaneme v Žalme 2, ktorý je celý o Kristovi, vidíme, že aj keď Hospodin ustanovuje kráľov do ich funkcie, tí majú ďaleko do spravodlivosti a plnenia Božej vôle v zmysle spravodlivosti. Títo sa ako vidíme radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Dnes to môžeme vztiahnuť na vladárov, politikov, ktorí sa skutočne priečia tomu, čo nariadil Boh, proti je Slovu. Vidíme to na vojnách, nenávisti, diablovej očkovacej mašinérii atď.

Verš 7 hovorí „Ty si môj syn; ja som ťa dnes splodil“. Toto odkazuje na Božieho Syna už v tele a jeho Božskú prirodzenosť. Nadradenosť aj anjelom a všetkému stvoreniu dokumentujú verše Židom 1:5, ktoré kopírujú daná slová žalmu a sú jeho výkladom. Ale už od Židom 1:1 je jasne ukázaná Kristova identita. Aj keď je v ľudskom tele, je dedičom všetkého. Začiatok listu Židom je vlastne výkladom Žalmu 2.

Teraz poskočíme do Žalmu 97, kde je písané, že „Hospodin kraľuje“. Je to písané v prítomnom čase, takže je zrejmé, že Hospodin kraľoval vždy a vždy aj bude kraľovať. Tento žalm musíme chápať aj ako prorocký, ktorý poukazuje na budúcu vládu Ježiša Krista, ako nám to aj hovorí Zjavenie 11:15-17 “ padli každý na svoju tvár a klaňali sa Bohu 17a hovorili: Ďakujeme ti, Pane, všemohúci Bože, ktorý si a ktorý si bol a ktorý prijdeš, pretože si prevzal svoju velikú moc a KRAĽUJEŠ“

Keď sa pozrieme na Žalm 24, tak je tu vykreslený Kristus ako druhá Božská osoba – ON založil zem, ako čítame aj v liste Židom 1. kapitole. Žalm 24:3 – 4 „Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stáť na mieste jeho svätosti? 4Ten, kto je nevinných rúk a čistého srdca, kto nepovzniesol svojej duše k márnosti a neprisahal falošne“. Znovu toto čítame v Novom zákone, konkrétne v Mt 5.kapitole, v kázaní na hore.

Môže k nemu pristupovať hriešnik, ktorý je očistený. A ako je očistený?

Má vypraté rúcho v Baránkovej krvi, ako nám aj hovorí kniha Zjavenia. Inými slovami, samotný Boh ho očistil svojou krvou.

7.verš hovorí, že vojde Kráľ slávy. Kto je to?

„Hospodin, preveliký v sile a hrdina, Hospodin, vojenný hrdina“ Hospodina ako vojenného hrdinu vidíme v Zj 1:12-16. Toto vidíme aj v Zj 17:14, kde je Baránok víťaz a je to Pán pánov a Kráľ kráľov….“Tí budú bojovať s Baránkom, a Baránok zvíťazí nad nimi, pretože je Pánom pánov a Kráľom kráľov“

Keď si spomenieme na Žalm 97, kde stojí, že Hospodin kraľuje, nech plesá zem, treba to vyložiť tak, ako píše kniha Zjavenia. Pán Ježiš Kristus zasadol na svoj trón. A absolútne to vidíme v Zj 19:56, kde Pán Ježiš prichádza ako človek a zasadne na trón. Človek a všemohúci Boh súčasne.

To je hlavné posolstvo Písma. Boh sa musí ponížiť, prísť ako človek medzi svoj ľud a zachrániť ho pred skazou v pekle, lebo človek to sám nedokáže.

Ako posledný si preberieme Žalm 102.

Znova, skôr, ako sa k tomu dostaneme, všimnime si, čo hovorí 19. verš…“Zapíše sa to pre budúce pokolenie, a ĽUD, KTORÝ MÁ BYŤ STVORENÝ bude chváliť Hospodina“. Len si zopakujeme, že novostvorený ľud, ktorý bude chváliť Hospodina je ten NOVÝ NÁROD, ktorý bude stvorený. Nie je to štát Izrael, pretože ten nechváli Hospodina.

Koncept celého 102. žalmu je modlitba biedneho k Hospodinovi, čiže ku Kristovi, ktorého jednoznačne môžeme v tomto žalme identifikovať ako prijímateľa modlitby. Len trochu odbočím, Boh Otec je všeobecne Cirkvou považovaný, za autora, pôvodcu, Boh Syn za vyhotoviteľa a Boh Duch Svätý za oživovateľa.

 Od 26. verša „Ty si tam predtým založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia; 27ony zahynú, ale ty stojíš, a všetky zvetšejú ako rúcho; zameníš ich ako odev, a budú zamenené. 28Ale ty si ten istý, a tvojim rokom nebude konca.“

Tieto slová znovu vidíme v liste Židom od 1. kapitoly a pozvrdzujú, že Boží Syn je príjemcom tohoto žalmu a Hospodinom, o ktorom sa v ňom píše. Všimnime si tu ale ešte jednu vec.

Pán Ježiš je tu opísaný nielen ako Boh, ktorý založil nebesia a zem, ale i ako Boh, ktorý príde všetko ukončiť, ako o tom svedčí aj 27.a 28. verš žalmu „ony zahynú, ale ty stojíš, a všetky zvetšejú ako rúcho; zameníš ich ako odev, a budú zamenené. 28Ale ty si ten istý, a tvojim rokom nebude konca. a 12. verš listu Židom „2a svinieš ich ako plášť, ako rúcho, a budú zmenené. Ale ty si ten istý, a tvojim rokom nebude konca“.

Pán Ježiš je naším Bohom, Pánom, Kráľom, Veľpastierom, ktorý je hoden každého uctievania a slávy. Amen.

Tisícročné kráľovstvo II.

O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté

Zobraziť článok

Tisícročné kráľovstvo I.

O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách

Zobraziť článok

Koniec časov III. – Antikrist

Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2

Zobraziť článok