Blížny, Nepriateľ, Brat

Lukáš 10. kap. „A hľa, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal: Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? 26A on mu povedal: Čo je napísané v zákone? Jako čítaš? 27A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho jako samého seba. 28A Ježiš mu povedal: Dobre si odpovedal, to čiň a budeš žiť. 29A on chcúc sám seba ospravedlniť povedal Ježišovi: A kto je mojím blížnym?“

V tomto krátkom príspevku by som sa chcel povedať niečo k láske a vyjasniť pojmy blížny, nepriateľ a zakončíme si to tým, prečo je tak dôležitá láska medzi bratmi. Práve kresťanovi, ospravedlnenému Pánovou milosťou sa častokrát stane, že zhreší. Aké je to dobré, že Pán nám daroval inštitút vyznania hriechu a nezavrhne nás, ked sme niekedy len cvendžiacim kovom bez lásky.

Takže pozrime sa, kto je našim blížnym. Preklad slova blížny je gr.slovo plesion, čo znamená blízko, blízky alebo aj sused. Na suseda je toto slovo použité v Písme veľmi zriedka, v SZ je to napr. verš Ex 11:2….“Nože hovor v uši ľudu, aby si vyžiadali každý od svojho blížneho a každá od svojej blížnej strieborné klenoty a zlaté klenoty“.

Väčšinou je používané na príslušníkov toho istého etnika, čiže Izraela….Ex 2:13  „Potom vyšiel na druhý deň, a hľa, dvaja hebrejskí mužovia sa vadili. A riekol tomu, ktorý krivdil: Prečo biješ svojho blížneho?“ My sa budeme dnes venovať  biblickému významu slova blížny, ktorý je v NZ použitý v Lukášovom evanjeliu.

V texte Lk 10 kap., bol Pán medzi ľuďmi a v týchto veršoch dochádza k dialógu medzi ním a zákonníkom, pričom Pán vysvetľuje zákonníkovi cez vyrozprávanie príbehu o milosrdnom samaritánovi, kto je jeho blížnym. Nebudeme teraz riešiť, či v milosrdnom samaritánovi vidíme Pána Ježiša a jeho dielo záchrany, ale sa zameriame na otázku, kto je blížnym tomuto napadnutému a zranenému človeku. Ako vidíme, táto otázka je absolútne relevantná a Pán ju nespochybňuje a ani nehovorí, že blížnymi sú si všetci navzájom. Naopak pýta sa po vyrozprávaní príbehu, kto z týchto osôb (levita, kňaz a samaritán) sa zdá byť blížnym tomuto napadnutému človeku.

Zákonník si správne uvedomuje, že je tu obdobie, keď sa dejú veľké zmeny. Za normálnych okolností by židov ani nenapadlo rozmýšľať o členovi iného etnika ako o blížnom. Pán ukazuje  zmenu. Pre žida môže byť blížnym aj človek z iného národa.

Keď si to premietneme do dnešných reálií – kto je našim blížnym? Je to člen Kristovej cirkvi? Alebo je to každý človek?

Skôr, ako dokončíme, kto je našim blížnym, urobím malú odbočku a rozoberieme si, kto je naším nepriateľom. Písmo hovorí: Milujte svojich nepriateľov. Aj tu je použitý na slovo milovať rovnaký výraz pre lásku slovo agapé ako pri oboch najväčších prikázaniach Písma o milovaní Boha a milovaní blížneho.

Máme teda vôbec nejakých nepriateľov?

Nepochybne áno. V prvom rade sú to nepriatelia Krista, ktorými sme boli aj my sami. Rim 5:10 „Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme smierení s Bohom skrze smrť jeho Syna, tak je o mnoho istejšie, že súc smierení budeme spasení jeho životom.“ V druhom rade hovorí Písmo o rodených židoch ako o našich nepriateľoch Rim 11,28 „…ak podľa evanjelia sú nepriateľmi pre vás, ale podľa vyvolenia milovaní pre otcov.“

Čiže dalo by sa to zhrnúť tak, že našim nepriateľom je každý nepriateľ evanjelia. Samozrejme, najviac sme smutní z toho, že nepriateľmi evanjelia sú naši najbližší neveriaci príbuzní a známi. Iste sme viacerí  a najmä tí z katolíckeho prostredia zažili, ako naší blízki nenávideli Slovo pravdy, ktoré sme im zvestovali po našom obrátení a tým pádom v tej chvíli aj nás. Bol to dôsledok pôsobenia meča rozdelenia. O to viac ich ale milujeme a aj ked odmietajú Pána Ježiša, túžime po tom, aby uverili.

Rovnako s takouto láskou chodíme či už s letákmi, tí smelejší sa prihovárame ľuďom na uliciach, kolegom v práci, svetským priateľom. Uvedomujeme si, že sme mali nepriateľov, ktorých sme nenávideli, ale po vyliatí Božej lásky do nás táto nenávisť  zmizla.

A to všetko sa deje z jediného dôvodu. Láska agapé vyliata do našich sŕdc vyžaduje, aby sme sa ňou a zároveň s poznaním, ktoré sme získali podelili. Dodržiavajme preto Pánove Slovo o dobrorečení našim nepriateľom, ktoré sme na začiatku čítali.

Teraz sa vrátime k problematike biblického výrazu blížny. Vieme, že existujú dve Božie prikázania, ktoré sú súhrnom všetkého v našom živote a podľa Mt 22.kap.sú súhrnom zákona i prorokov. NIE DESATORA, ako sa niektorí domnievajú, ale piatich Mojžišových kníh (zákon) a zvyšku Starozákonných Písem (proroci). Sú to milovať Boha svojho celým srdcom, dušou a mysľou a milovať blížneho svojho ako seba samého.

Pán v podobenstve potvrdil, že z tých troch osôb je doráňanému človeku blížnym len samaritán. Keby sme mali toto podobenstvo pretransformovať do nášho reálneho života, našim blížnym je každý človek v núdzi a zranený. Nie zranený telesne a v núdzi finančnej, ale človek zranený hriechom, teda chytený v diablovom osídle a potrebujúci Božiu pomoc.

Je to teda každý človek Bohom vyvolený na ceste obrátenia, potrebujúci jeho záchranu. A vtedy sa stávame jeho blížnymi. Z Božej milosti môžeme tomuto človeku podať liek – radostnú zvesť evanjelia jeho záchrany. Boh sa následne o tohto človeka postará. To je vysvetlenie pojmu blížny z hľadiska podobenstva o Samaritánovi.

Trošičku odbočím. Forma evanjelia je rôzna. Niektorí bratia používajú ešte pred samotnou  dobrou zvesťou dôrazné upozornenie , že daný človek sa nachádza na ceste do zatratenia, čiže ide po pomyselnej ceste zhora z Jeruzalema dolu do Jericha (opačným smerom – od svätosti do zatratenia) a  citujú mu Boží zákon, že odplata za hriech je smrť. A až následne mu oznámia evanjelium. Budem parafrázovať Ch. Spurgeona „….zákon je tou ihlou, ktorou prepichneme srdce hriešnika a následne môžeme prevliecť hodvábnu niť evanjelia, ktoré pôsobí zacelenie zraneného srdca.“

Chcel by som upozorniť, aby sme si všímali, koľko veršov venuje Písmo láske k nepriateľom a koľko láske medzi súrodencami v Kristu a teda v tomto zmysle blížnymi. Je to zjavný nepomer a na lásku medzi súrodencami v Kristu je upriamená drvivá väčšina veršov NZ.

O láske medzi bratmi hovorí Pavol (to som rozoberal minule), 2.Pt 1.kap, kde Peter píše o milovaní bratstva, Jakub veľa veršov začína „moji milovaní bratia“, takisto Ján, ktorý za najdôležitejšiu vec považuje lásku medzi bratmi až do takej miery, že vyzýva položiť dušu za brata a varuje nezatvárať srdce bred bratom. 1 Jánov list 4:7-21 je nádherný hymnus lásky. Je to niečo ako Ef 1.kap., kde je nádherným spôsobom opísaný Boh a jeho povaha, tak tento list píše o láske Božej a vysvetľuje  jej podstatu….. A toto všetko je zakončené najdôležitejším veršom“….A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata.“

Ale tá úplne najdôležitejšia osoba, ktorá vypichuje obrovskú dôležitosť súrodeneckého pomeru plného lásky je náš Pán Ježiš Kristus. On sám ide až tak ďaleko, že on nazýva nás svojimi bratmi. Samozrejme, že musíme vedieť, kto je on a kto sme my.

V Mt 25, kedy sú ľudia rozdelení na tých po jeho pravici a ktorých volá požehnaných jeho Otca a ktorým hovorí“…Lebo som bol hladný, a dali ste mi jesť; smädný som bol, a dali ste mi piť; hosťom-cudzincom som bol, a prijali ste ma; 36 nahý, a odiali ste ma; nemocný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou“.

Nespravodlivým ale povie“….Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; smädný som bol, a nedali ste mi piť; 43 hosťom-cudzincom som bol, a neprijali ste ma; nahý, a neodiali ste ma; nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma.“

Na otázku spravodlivých, kedy mu takéto niečo učinili a na otázku nespravodlivých, kedy mu takéto niečo neučinili, odpovedá spravodlivým“…A Kráľ odpovedajúc riekne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich NAJMENŠÍCH BRATOV, mne ste učinili“ a nespravodlivým odpovedá“….Vtedy im odpovie a riekne: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto NAJMENŠÍCH, ani mne ste neučinili.“

Čiže Pán hovorí u spravodlivých o pomoci …najmenším bratom a u nespravodlivých o nepomoci tým najmenším, pričom u nich už nehovorí o bratoch, aj ked sa jedná o tú istú skupinu, ktorá potrebovala pomoc. Keď to povieme ešte inak, požehnaní jeho Otca po jeho pravici majú punc spravodlivosti, pomáhali svojim bratom a sestrám v Kristu, alebo keď to povieme rečou Písma, „bremená jedni druhých niesli a tak naplnili ZÁKON KRISTOV (Gal 6:2)“

Je ale niekde vyslovene napísané, že biblický pojem blížny znamená brat, sestra v Kristu?

Áno je….Ef 4:25 „Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu SVOJMU BLÍŽNEMU, LEBO SME SI NAVZÁJOM ÚDMI.“ A ako vieme, údmi sme si navzájom s bratmi a sestrami v Kristu, nie s neobrátenými ľuďmi zo sveta.

Takže to najdôležitejšie…za svojich  súrodencov hodných lásky nás považuje samotný kráľ kráľov. A to by nás malo naplniť obrovským pocitom šťastia, ale aj zodpovednosti. A na úplný záver by som ešte dodal, že pojem blížny môže mať rôzne významy, od suseda až po najbližšiu rodinu. Ale v biblickom zmysle tohoto pojmu je jeho význam brat, sestra. Ako v starom zákone bol blížny pre Izraelitu člen národa Izrael, v novom zákone je to súrodenec v Kristu, čiže kresťan.

Preto aj Božie Slovo hovorí miluj blížneho svojho ako SEBA SAMÉHO, ale pri milovaní nepriateľov je pojem „seba samého“ vynechaný.

 

 

 

 

Tisícročné kráľovstvo II.

O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté

Zobraziť článok

Tisícročné kráľovstvo I.

O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách

Zobraziť článok

Koniec časov III. – Antikrist

Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2

Zobraziť článok