O tisícročnom kráľovstve II.

Dn 2:40-4440 A štvrté kráľovstvo bude tvrdé jako železo, lebo železo drví a krúši všetko, a tedy jako železo, ktoré poláme to všetko, tak aj ono rozdrví a poláme. 41 A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že to bude rozdelené kráľovstvo; ale bude v ňom ešte niečo z pevnosti železa, lebo si videl železo smiešané s hlinou obyčajného blata. 42 A prsty na nohách čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude z čiastky silné a z čiastky krehké. 43 A to, že si videl železo smiešané s hlinou obyčajného blata, znamená, že budú spojení na spôsob semena človeka; ale nebudú pevne ľnúť jeden k druhému, tak, ako sa železo nespojí s hlinou. 44 A za dní tých kráľov ustaví Bôh nebies kráľovstvo, ktoré nebude zkazené nikdy až na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstvá na prach a učiní im koniec, ale ono bude stáť až na veky.

Minule sme skončili výkladom Zjavenia 12:7-10. Ešte si zopakujeme 10. Verš „A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je svrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou.

Takže „TERAZ sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo….“ Tieto verše a slovo TERAZ jasne odkazujú na novú kvalitu spasenia, keď už netreba po smrti putovať do hádesu (šeolu) a tým že Pán Ježiš dokonal dielo spasenia na kríži, ujal sa vlády v ľudskom tele, ktoré prijal a bude existovať v tomto tele ako všemohúci Boh navždy. A prečo sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista? LEBO JE ZVRHNUTÝ ŽALOBNÍK.

Tu je hneď na začiatku vyriešený rébus so satanom, kedy bol zvrhnutý a uväznený. Inými slovami, spasenie, moc a kráľovstvo mohli nastať len zvrhnutím satana a jeho poviazaním, ako si to dokážeme o chvíľu na veršoch Matúša 12. kapitoly.

Satan obchádza ako revúci lev a hľadá koho by zožral. Ale my sa mu máme vzoprieť. Ako? Božím Slovom. A utečie od nás. Takže nad nami nemá moc ako nad svetom, ktorý ho poslúcha ako svojho kráľa. Všimli sme si pri čítaní evanjelií, koľko ľudí bolo v tej dobe posadnutých démonmi? To sa vôbec nedá porovnať so situáciou v nasledujúcich 2000 rokoch. Posadnutí bolo relatívne málo.

Pán nás hrdinsky zachránil. Doslova nás diablovi ulúpil.

Mt 12:28-2928Ale jestli ja Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie. 29 Alebo jako môže niekto vojsť do domu silného a zlúpiť jeho náradie, keby prv nepoviazal toho silného? Len potom olúpi jeho dom.

Tieto verše sú vysvetlením starozákonného Izaiáša 49:24-2524 Ale povieš: Či azda voľakto vezme junákovi jeho plen? Alebo či sa vyprostia zajatí spravedlivého? 25 Áno, takto hovorí Hospodin: I zajatí junákovi budú mu odňatí, jako i plen násilníkov bude vyprostený. A s tým, kto sa pravotí s tebou, ja sa budem pravotiť a tvojich synov ja zachránim.“

Po týchto veršoch môžeme situáciu vidieť ešte jasnejšie. Verše jasne hovoria, že do domu silného (satana) nemôže nikto prísť len tak a ulúpiť jeho náradie (nás) ak ho len predtým nepoviaže. To je to spútanie draka a vhodenie do priepasti na 1000 rokov. Či nevidíme, že evanjelium sa posledných 2000 rokov mohlo šíriť takou rýchlosťou len tak, že bol satan obmedzený, čiže spútaný?

My, ne – milenialisti sa s pre – milenialistami rozchádzame v tom, že my si myslíme , že tých pomyselných 1000 rokov už žijeme. Ale ak nie, znamená to, že ešte vôbec nie sme v Božom kráľovstve? Máme kráľa, ktorý nevládne svojmu kráľovstvu, alebo ho ešte nemá úplne v moci?

To by sme museli poprieť jasné slová Písma, ktoré hovorí, že v kráľovstve už sme. Nemôže predsa existovať nejaké dvojrýchlostné kráľovstvo, kde jedna časť bude v nebi a na zemi druhá, tisícročná, kde tak isto ako v tej v nebi, bude prebývať spravodlivosť.

Už teraz existuje len jedno kráľovstvo a jeden kráľ ako hovoria verše Lk 1:32-332 Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. A Pán Bôh mu dá trón Dávida, jeho otca, 33 a bude kraľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Pán Ježiš je už teraz kráľom a kraľuje v ľudskom tele a nebude 1000 rokov pendlovať medzi svojim nebeským kráľovstvom a pozemským 1000 – ročným.

Nepozerajme stále na to, že ešte nemôžeme byť v Božom kráľovstve, lebo fyzicky nevládneme a nemáme trón, ani žezlo. Pán Ježiš kraľoval aj pred dokonaním svojho diela na kríži. Bol kráľom aj keď kráčal pešo, chudobný a nemal kde hlavu skloniť. Dokonca aj ako tesár patril medzi najnižšiu vrstvu vtedajšej spoločnosti. Veď Božie kráľovstvo nemôžeme teraz chápať ako niečo fyzické. To bude potom vo večnosti.

Teraz tam už sme a sme v spravodlivosti, pokoji a radosti (Rim 14:17). Aj keď sme v súženiach, predsa máme v srdci pokoj a radosť. Pán hovorí, že kráľovstvo už je medzi nami, dokonca akoby sme videli v jeho Slove videli istú postupnosť.

Lk 9:27Ale pravdu vám hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí neokúsia smrti dokiaľ neuvidia kráľovstva Božieho.

Lk 10:9a uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom, a hovorte im: Priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie.“

Lk 11:20Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak teda prišlo k vám kráľovstvo Božie“

Lk 17:21ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!“

Cirkev kraľuje s Kristom už teraz. To, že sme poväčšinoubiedni na tomto svete, nehrá žiadnu rolu. Sme jeho kráľovské kňazstvo, čiže králi, svätý národ, ľud patriaci Bohu (1 Pt 2:9). Máme moc, ktorú nám dal Pán. Najprv si ale ukážeme, kedy sa udiala udalosť boja medzi archanjelom Michalom a satanom a kedy bol tento zvrhnutý.

Lk 10:18 A on im povedal: Videl som padnúť satana jakoblesk z neba.“

V dobe, keď sa navrátili sedemdesiati, Pán videl padnúť satana ako blesk z neba. Preto v čase tejto udalosti zvrhnutia satana a obmedzemia jeho démonských aktivít, dáva Pán moc svojim nasledovníkom šliapať po hadoch a škorpiónoch, takže kresťania už môžu využívať moc Božieho Slova na boj proti démonskym silám a dáva im moc nad všetkou mocou nepriateľa.

To je tá kráľovská moc. Moc skrze mocné Slovo Božie. Pri duchovných bojoch, zápasoch na modlitbách ono pracuje a Pán dá silu, alebo aj anjelov podľa potreby na duchovný boj. Takú moc by sme nemali, keby, ako je písané, satan nebol zvrhnutý z neba a spútaný, teda obmedzený na svojej moci.

Pozrime sa ale teraz bližšie na verše zo Zjavenia 20. Kapitoly, z ktorých sa odvodzuje existencia tzv. tisícročného kráľovstva.

Zj 20:1-31 A videl som anjela, sostupujúceho s neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz. 2 A chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a poviazal ho na tisíc rokov 3 a vrhnul ho do priepasti a zavrel ho a zapečatil nad ním, aby viac nezvodil národov, dokiaľ by sa nedokonalo tisíc rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas.

Čo znamenajú tieto verše sme si už vysvetlili predtým na veršoch Zjavenia 12. kapitoly. Spútanie satana učinil Pán a ukazjú to verše Mt 12:28-29, ktoré sú zase vysvetlenímstarozákonného Iz 49:24-25. Verše pojednávajú o tom, že silný (satan) musí byť poviazaný, aby mohol byť vylúpený jeho dom (my). Inými slovami si zopakujeme, že Pán musel nechať spútať satana, aby sme mohli byť vzatí z jeho domu. Ďalej pokračujeme od 4.verša

Zj 20:4-74 A videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedoctvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. 5 A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. 6 Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov. 7 A keď sa dokoná tých tisíc rokov, rozviazaný bude satan a prepustený zo svojho žalára“.

Od 4. Verša sa nám začína opis prvého vzkriesenia, čo zástancovia tisícročného kráľovstva chápu ako vzkriesenie do samotného takéhoto kráľovstva, čo ale nie je pravda. Prvé vzkriesenie je ZNOVUZRODENIE KRESŤANA zo stavu mŕtvolnosti. Veď Písmo jasne hovorí, že pred znovuzrodením sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch (Ef2:1) a teraz sme živí z mŕtvych (Rim 6:13). Preto prvé vzkriesenie nie je nič iné ako znovuzrodenie. Je škoda, že si kresťania, ktorí veria v tisícročné kráľovstvo nepozrú, ako tomu verili velikáni v reformácii. Tejto problematike sa venuje napr. J.A.Komenský. Bližšie sa problematike prvého vzkriesenia venujeme v kázni z mája 2023.

Mnohí sa ale odrážajú od číslovky 1000 a vidia za ňou presný počet rokov odžitých v tisícročnom kráľovstve. Nie. Tak ako ani 144 000 nie je presný počet zachránených. Číslovka 1000 slúži na vyjadrenie veľkého počtu. Mmochodom 144 000 panencov neznamená, že existujú nejakí špeciálni ľudia, mimoriadne čistí pred Bohom, ale sú to zachránení všetci kresťania. Číslo 12 je v tomto prípade číslo plnosti, teda plný počet spasených. Toto číslo sa vynásobí číslom 12, čo znamená počet kmeňov Izraela, to máme 144. Toto číslo sa vynásobí číslom tisíc, ktoré predstavuje veľký počet. Kmene Izraela tu neznamenajú telesný Izrael, ako by sa niekto mohol domnievať, ale všetok Izrael, to znamená, že sme tam zahrnutí aj my, ktorí sme z pohanov. Toto je význam čísla 144 000. Pravý Izraelita nie je totiž ten, ktorý je obrezaný na tele, ale ten, kto má obriezku srdca. Písmo jasne označuje Abraháma, Izáka, alebo Jakoba za otcov (duchovných) všetkých nás.

V 5. verši je jasne napísané, že ten, KTORÝ MÁ PODIEL na prvom vzkriesení je blahoslavený a svätý a nad tým druhá smrť nemá moc. Každý, kto sa narodil z Božieho Ducha musí mať podiel na tomto prvom vzkriesení. Inak by šiel do zatratenia.

Čo teda znamená tisíc rokov kraľovania na zemi?

Obdobie Cirkvi od prvého Pánovho príchodu po jeho druhý príchod. My kraľujeme spolu s Pánom, Pán na nás delegoval svoju moc skrze jeho mocné Slovo. Môžeme ho rozhlasovať a tak vplývať na záchranu duší, jeho poznaním môžeme rozsudzovať rôzne veci, lebo sme v tomto Slove vyučení.

Na konci tejto éry bude satan prepustený, teda ak nie jeprepustený už dnes, ako by nám to mohli naznačovať udalosti poslednej doby. Keď sledujeme čo sa okolo nás deje, že neprávosť dosahuje vrchol, aj keď šialená vakcinačná propaganda na chvíľu ustúpila, genderová propaganda ide 24 hodín denne, k tomu vojenské konflikty. Vraždenie detí v matkinom lone chcú uzákoniť ako právo, niekde tak už urobili (Španielsko). Čo horšieho ešte môže prísť? Uvidíme.

Tábor svätých, ako vidíme v 9. verši tejto 20. kapitoly bezbožníci obkľúčia. Či sa to nedeje už dnes? Veď nás je len zopár. V Kanade je bežné a o chvíľu to môžeme zažiť aj tu, že biblie v kníhkupectvách nesmú byť vyložené na pultoch, ale zákazníkom sa podávajú len na požiadanie. Mnohí politici považujú bibliu za extrémistickú literatúru a citovanie Božieho Slova na politických fórach napríklad v Sev. Amerike nie je dovolené. Vidíme, ako policajti násilnym spôsobom odvádzajú modliacich sa ľudí pred potratovými klinikami, keď použijete citáty z Božieho Slova iné ako tie o láske, teda napr. o Božom súde, ste okamžite zmazaní, pričom príspevok je označený za hate speech, čiže nenávistný.

Keďže Pán Ježiš Kristus bude už naveky kraľovať v ľudskom tele, všimnime si, kedy presne táto chvíľa nastala, čiže kedy presne bolo ustanovené kráľovstvo, ktoré bude už naveky.

Lk 16:16Zákon i proroci až PO JÁNA: ODVTEDY sa zvestuje kráľovstvo Božie, a každý sa nasilu tisne do neho.

Zapamätajme si. Každý si do neho vnucuje vstup. Každý, kto je znovuzrodený. Časovo je to od Jána Krstiteľa. Vtedy, Jánovým hlásaním príchodu kráľa bolo ukončené dozorcovstvo zákona nad Izraelom. Ján ako predbehúň bežal a ohlasoval príchod Panovníka, ktorému treba vyrovnať cestu.

Od Jána tu máme Božie kráľovstvo, kde spasení ľudia môžu priamo pristupovať vo svojich modlitbách k Bohu Otcovi, nemusia tak robiť cez sprostredkovateľov – kňazov a ich obety. Oni už sú kráľovským kňazstvom, ktoré pristupuje k Bohu priamo, cez svoje obety, t.j. obety chvály z čistých pier, ako nás učí Písmo.

Veď si spomeňme na Dn 2:44A za dní tých kráľov ustavíBôh nebies kráľovstvo, ktoré nebude zkazené nikdy až na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstvá na prach a učiní im koniec, ale ono bude stáť až na veky.“

Za dní tých kráľov, čiže počas poslednej ríše – Rímskej, Boh ustanovil kráľovstvo. Kráľ, samotný Boh prijal telo človeka a ako malé dieťa vyrastal na zemi. Teda je len jedno kráľovstvo a Písmo nikde neučí, že by mala na zemi existovať akási jeho tisícročná podmnožina, ktorá by bola časovo ohraničená. Len v krátkosti si zhrnieme, že Pavol hovorío bežnom živote za príchodu Pána. Pán nás vychváti do povetria a už budeme navždy s ním. 

Ešte lepšie to vyjadruje samotný Pán: Mt 10:23A keď vás budú prenasledovať v tomto meste, utečte do iného; lebo ameňvám hovorím, že nedokončíte miest Izraelových, dokiaľ neprijde Syn človeka.“  Písmo na tomto mieste hovorí o Pánovom príchode a prenasledovaní pre jeho Slovo v čase jeho príchodu a ako vieme v okamihu jeho príchodu budeme vytrhnutí a nie ponechaní pre tisícročné kráľovstvo.

Na záver treba povedať, že nemožno uprieť tým  kresťanom, ktorí vyučujú o tisícročnom pozemskom kráľovstve, akúsi horlivosť pre Pánovo Slovo. Ale práve horlivosť, ktorou toto vyučujú, častokrát spôsobuje zmätok v mysliach začínajúcich kresťanov, ktorí pri skúmaní nič také nevidia nielen v Písme, ale ani u reformátorov. Najhoršie na tom je to, že potom aj ich chápanie Písma ohľadom Pánovho príchodu je zmätočné a ťažko rozoznávajú udalosti posledných čias, ktoré práve žijeme.

Tisícročné kráľovstvo II.

O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté

Zobraziť článok

Tisícročné kráľovstvo I.

O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách

Zobraziť článok

Koniec časov III. – Antikrist

Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2

Zobraziť článok