Je RKC pravá cirkev?

Ef:15-23 „Preto i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi, a o láske naproti všetkým svätým, 16neprestávam ďakovať za vás zmieňujúc sa o vás na svojich modlitbách, 17žeby Bôh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním jeho, 18osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja jeho povolania a čo a jaké bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými 19a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády. 20ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach 21nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom. 22A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, 23ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom.“

  V tomto kratšom článku sa budem venovať aj tomu, kto v cirkvi nie je. Slovo cirkev, alebo grécky ecclesia znamená zhromaždenie, alebo aj zvolanie (zavolanie) ľudí za účelom oslavy Boha. Koreň slova pochádza od gr. kaleo, čo znamená volať, voliť, alebo aj hlasité volanie. Teda v Cirkvi nie je každý, koho ako dieťa poliali troškou vody, ale ten, koho z milosti do nej povolal Boh.

Naši RÍMSKO – katolickí priatelia si myslia, že u nich je plnosť poznania, oni majú pápeža, magistérium, hierarchiu, ich vraj založil Kristus, preto oni musia byť pravou cirkvou.

Ako som už aj vyššie naznačil, tá organizácia je hlavne RÍMSKA a patrí tým, ktorí ju prevzali po rímskych cisároch. A títo panovali po páde posledného cisára až do Napoleona, ktorého generál menom Berthier zajal v r.1798 pápeža a odvliekol do Francúzska a pápežstvo si dalo od totálnej moci pôst vyše 100 rokov. Naspäť so slávou bol pápež intronizovaný vo Vatikáne až Mussolinim – Zjavenie 13:12 „A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, klaňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená„.

 

Katolíci kričia „my máme nástupcu Svätého Petra!“

Otázka je, kto a kde tvrdí, že apoštol Peter má mať nejakého nástupcu. Kde je to napísané?

NIKDE.

Svätý Peter bol spolustarší, čiže nebol ustanovený za nijakého špeciálneho šéfa cirkvi v Jeruzaleme. Ešte raz SPOLUSTARŠÍ. Kto neverí, nech si prečíta 1 Petrov list 5:1. Myslím, že na to netreba výklad magistéria.

Apoštoli boli ustanovení a vyvolení Pánom a zvestovali KRISTA, jeho evanjelium zo Starozákonných Písem. Evanjelium, čiže dobrú správu o tom, že Syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale na to, aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za MNOHÝCH (Marek 10:45). Súčasťou evanjelia je aj to, že každý, kto uverí evanjeliu Pána Ježiša bude spasený (Sk 16:31, Marek 16:16) a to, že Syn človeka má moc NA ZEMI odpúšťať hriechy (Luk 5:24).

Učenie ďalej rozpracoval Pavol, ktorý píše, že spasení sme milosťou skrze vieru a to nie je z nás, je to dar Boží (Ef 2:8).

Čo však učí najväčšia organizácia?

Že hriechy vraj Boh odpúšťa aj po smrti, nie na zemi ako učí Písmo. Že nielen milosťou skrze vieru sme zachránení, ale aj príhovormi „svätých“, niečo sa nájde aj v pokladnici zásluh p.Márie a svätých, odkiaľ to možno vybrať a použiť a hlavne to, že na spásu treba určite robiť dobré skutky. Taký lotor na kríži ich ale musel urobiť mnoho, že?

 

„Keby nebolo RKC, nemali by ste bibliu!“

O to úsmevnejšie je, keď katolíci sami vkladajú články o tom, že kánon Písma bol známy už v 1. storočí. Čo mala spoločné vtedajšia cirkev s dnešnou RKC? Nič. Pán Ježiš a apoštoli chodili bosí a v chudobe. Dnešní „apoštoli“ v RKC sú vykŕmení a za tmavými sklami drahých limuzín. Kánon Písma bol uzavretý v 1. storočí a Vatikán na tom nemá nijaké zásluhy. Naopak, v priebehu dejín si svojvoľne do kánonu popridával rôzne heretické knihy, ako Tobiáš, knihy Makabejcov, kde napríklad Júda Makabejský prikázal obetovať za mŕtvych. To je ale v rozpore s celým Svätým Písmom!

Zopakujme si. Kto dal obetovať za mŕtvych? Boh?

Nie. Júda Makabejský.

 

„Luther vymyslel novú cirkev!“

Nie Luther nič nevymyslel. Kto neverí, nech si prečíta diela Sv. Augustína. Pozor ide o jeho diela Boží štát a Vyznania. V týchto dielach nenájdete ani pojem pápež, ani panna Mária a už vôbec nie v zmysle nejakej kráľovnej. Existujú ale aj rôzne falzifikáty jeho listov, kde sa už takéto veci spomínajú.

Luther ani nič vymýšľať nemusel. Každý, kto verí Písmu vie, že centrálnou postavou Písma je Pán Ježiš Kristus. Písmo je celé o ňom. Na neho sa treba spoliehať, k nemu volať o pomoc. Nie ku svätým a Ježišovej matke Márii. Mimochodom, koľko sa jej venuje Písmo? Dohromady dve strany? Asi ani to nie. Zámerne píšem Ježišovej, ako matke jeho tela. On je knieža života. Každému jednému tvorovi, ktorý kedy bol a bude vdýchol život ON. KRISTUS. Aj Márii.

Miestami, keď  človek číta Augustínove  Vyznania, alebo Boží štát nevie, či číta jeho, alebo Luthera. Je to tak podobné preto, lebo toto je skutočné kresťanstvo. Boh tu mal vždy svoj ľud. Od siedmeho storočia, kedy začali byť kresťania, ktorí ničili satanistické „podobizne“, tzv. sväté obrazy a sochy, vraždení diablovými služobníkmi a potom prišlo najväčšie prenasledovanie kresťanstva v histórii. Postupne prišlo vyvražďovanie kresťanov pápežským Rímom v Byzancii a neskôr také jednorázové najhoršie jatky boli v Bréziers (1208) – okolo 30 000 mtvych a „slávna“ Bratolomejská noc, taktiež 30 000 mŕtvych.

Hovorí Písmo niekde o nejakej centrálnej cirkvi, ktorá by mala sídliť v Ríme, kde by sedel pápež, ku ktorej by mali všetci vzhliadať a plniť jej želania? Nehovorí.

Budem citovať katolícky preklad. Ga 1:2…“všetci bratia, čo sú so mnou GALATSKÝM CIRKVÁM.“

Vidíme tam to množné číslo (plurál)? Každá cirkev má byť samostatná, má byť riadená Duchom Svätým a predstavenými tejto CIRKVI majú byť starší (biskupi) a diakoni. Nikto iný. Žiadni kardináli, alebo pápeži. Z toho vychádzajú protestanti aj pravoslávni. A majú pravdu. Centrálne riadenie cirkvi je výmysel svetských vládcov – pápežov.

Bol Peter v Ríme?

Ťažko. Peter bol ustanovený za apoštola židom a Pavol pohanom (Ga 2:7). Katolíci vychádzajú z toho, že Peter píše „z Babylona“ a vzťahujú to na Rím. Áno, je to pravda, Rím je opísaný v Zjavení sv. Jána ako Babylon, ale v tomto prípade písal Peter naozaj z Babylona, kde evanjelizoval tamojších židov, ktorých bolo v  okolí Babylona ešte obrovské množstvo.

Prečo Peter s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou vôbec nebol v Ríme?

  1. Ponajprv preto, lebo keby tam bol, alebo by tam mal namierené, nepísal by Pavol list Rimanom. Načo? Veď rimania by to predsa vôbec nepotrebovali, keby mali za učiteľa Petra.
  2. Pavol odovzdáva pozdravy Timotejovi od týchto osôb — 2.Tim 4:21 “ Pozdravuje ťa Eubulus, Pudens, Línus, Klaudia a všetci bratia“. Kde je Peter? Vari nechcel aj on pozdraviť Timoteja? Pohádali sa? Nie, Peter žil so svojou ženou a synom pri židoch v Ázii a bol ich učiteľom a pastierom.

V rímskej organizácii zriadenej za účelom moci a manipulovania más ľudí je všetko naopak. Kresťania majú Svätého Otca v nebi, katolíci vo Vatikáne. V kresťanstve sa u Boha Otca prihovárajú Boží Syn a Duch Svätý, katolíkom sa prihovárajú hriešnici, tzv. „svätí“. A najlepšie je to, že v kresťanstve sa majú modliť za svätých, ako píše list Efezským 6:18 a v rímskom náboženstve sa majú svätí v nebi modliť za cirkev, o čom však v Písme nie je žiadna zmienka.

O tom, že pápeži boli často dvaja, alebo dokonca aj traja, vzájomne sa prenasledovali, topili, mučili, vyšachovávali sa od plných válovov samozrejme nehovorí žiadny katolík. Aj keď vidí, že Vatikán ovláda satan, je ticho, alebo bezducho opakuje „cirkev (rozumej RKC) ani brány pekelné nepremôžu“. Na otázku kde vlastne takáto cirkev sídli, kto je jej pastierom, keďže pápež evidentne slúži diablovi, je ticho.

Pápež zvesela po prílete z Budapešti prehlasuje, že Vatikán nakradol umelecké veci, rôzne pamiatky po celom svete, že hlavnú ohavnosť na vatikánskom nádvorí (obelisk, ktorý zobrazuje sexuálny akt muža a ženy) doviezli z Egypta a nie je problém. Hlavnou jeho starosťou je, aby to egypťania nepýtali späť. Nakoniec všetkých poučí a cituje im prikázanie: „Ale toto je predsa siedme prikázanie: Ak si niečo ukradol, musíš to vrátiť!“. Ja teda neviem, ale toto nie je Božie prikázanie. To predsa znie: NEUKRADNEŠ. A samozrejme, vrátiť Vatikán tiež nemusí všetko, ale citujem: „dať NIEČO späť“. Samozrejme, pre plebs má pápež iné prikázanie: „Aby sme si nezvykli strkať ruku do vreciek iných ľudí!“

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2023-05/tlacova-konferencia-papeza-pri-navrate-z-madarska.html

Keby to nebolo do plaču, tak je to do smiechu.

Cyril a Metod

Osobitnou kapitolou v RKC je vyhlasovanie Cyrila a Metoda za „svätých“ a ich uctievanie. Lenže ako vždy v RKC, prax je iná ako teória. Celé storočia boli títo dvaja vierozvestci vyhlasovaní za najhorších heretikov, ale počas prebiehajúcej reformácie ich zrazu osvietilo a začali ich vyhlasovať za svätých, vymýšľať rôzne cyrilo – metodské tradície a podobne. Prečo asi?

Nuž hlavne preto, aby sa v protireformácii aj oni blysli pred Čechmi, Moravanmi a Slovákni, ako si oni týchto svätých ctia. Na Slovensku je oficiálny RKC sviatok Cyrila a Metoda. Položme si otázku. Keď v ten deň prejdeme cez Dunaj, nájdeme oslavovať Cyrila a Metoda  aj u Maďarov a uvidíme ako miestna RKC v Maďarsku horlivo odporúča oslavovať týchto dvoch vierozvestcov? Odpovie si asi každý sám.

Pravda o vzťahu RKC a Byzantských vierozvestcov je ale iná. Len čo priviezli kresťanstvo k nám, okamžite ich Rím začal prenasledovať prostredníctvom biskupa Wichinga v Nitre, ich žiaci museli utiecť pred istou smrťou jedni na Moravu do Olomouca, iní až do Bulharska.

Čo sa týka toho, že by Cyril a Metod mali mať nejaké poverenia od pápeža, je to ako skoro všetko vo Vatikáne podvod vymyslený a ušitý na mieru Slovanom. Títo dvaja nemali s pápežom nič, ich nadriadený, alebo patriarcha nebol pápež, ale biskup Fotius, ktorý vtedajšieho pápeža exkomunikoval s tým, že je to diablov služobník. Keby ľudia v RKC čo len trochu rozmýšľali, zistili by, že je to celé podvod. Predsa knieža Rastislav najprv žiadal učiteľov od pápeža. Ten však neposlal nikoho, preto sa obrátil na byzantského cisára Michala a ten Cyrila s Metodom poslal. Mimochodom Metod bol lapený a mučený tri roky katolíckou cirkvou v bavorskom kláštore v  Ravennau (!!!).

Pravá Cirkev

Čo je teda pravá cirkev? Keby sme to mali definovať, tak je to každý znovuzrodený človek, ktorý je svojím duchom napojený na Ducha Svätého a ktorý sa odvrátil Božou milosťou a mocou od sveta k Bohu. Takýto človek je pripojený k Božiemu ľudu na zemi, má s nimi spoločenstvo, miluje Boha a svojho blížneho ako samého seba a je oslobodený od prekliatí zákona. Cirkevné zbory sú samostatné a vedú ich starší a diakoni. Hlavou Cirkvi nie je pápež, alebo iný hriešny smrteľník, ale Pán Ježiš Kristus.

Tisícročné kráľovstvo II.

O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté

Zobraziť článok

Tisícročné kráľovstvo I.

O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách

Zobraziť článok

Koniec časov III. – Antikrist

Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2

Zobraziť článok