Čo prišiel Pán naplniť

Lk 24: 36-49 …“ 36 A keď hovorili o tom, sám Ježiš sa postavil medzi nimi a povedal im: Pokoj Vám! 37 Ale oni, celí naľakaní a prestrašení, domnievali sa, že vidia ducha. 38 A on im povedal: Prečo ste predesení, a prečo vzchádzajú také myšlienky vo vašom srdci? 39 Vidzte moje ruky i moje nohy, že som ja sám, ten istý. Dotýkajte sa ma a vidzte, lebo duch nemá tela a kostí, a jako vidíte, že ja mám. 40 A to povediac ukázal im ruky a nohy. 41 A keď ešte neverili od radosti a divili sa, povedal im: Či tu máte niečo na jedenie? 42 A oni mu podali kúsok pečenej ryby a medového plásta. 43 A vzal a pojedol pred nimi. 44 A povedal im: Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, totiž že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch i žalmoch. 45 Vtedy otvoril ich um, aby rozumeli písmam. 46 A povedal im: Tak je napísané, a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa, 47 a musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami počnúc od Jeruzalema. 48 A vy ste toho svedkami. 49 A hľa, ja posielam zasľúbenie svojho Otca na vás, a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiati do moci z výsosti.

V kresťanstve pozorujeme niekedy zvláštne úkazy. Ľudia akoby pri vstupe do Božieho kráľovstva potrebovali niečo splniť. Na tomto príklade si ukážeme, ako často sa my kresťania mýlime (mňa nevynímajúc) a ako často sa snažíme naskočiť aj my na nejaký takýto pomyselný vlak, do ktorého naskakuje svet.

Aj keď kresťania pri otázke, či nestačí Božia milosť odpovedia samozrejme, že stačí, ale akoby v nich stále ostávali nejaké rezíduá zo starého života.

Veľmi populárnou z takýchto vecí je myšlienka: „Musíme naplniť Boží zákon. My to ale nedokážeme, preto ho Kristus musel naplniť za nás.“

A v tomto duchu rozvíjajú svoje teórie inak dobrí učitelia a Pánovi služobníci. Rozvíjajú svoje myšlienky, že Pán Ježiš sa narodil pod zákon, musel dodržiavať jeho ustanovenia a tak nejak do toho vložia, že to musel robiť za nás, naplniť ho a zároveň, keďže sme v ňom, tak tú literu zákona jaksi – taksispĺňame i my. Ale musím tu položiť znovu už obligátnu otázku.

Kde je niečo také napísané?

Základnými veršami, z ktorých učitelia vychádzajú sú verše: Matúš 5:17-19 …“ 17 Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov: neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 18 Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. K tomu textu sa ešte neskôr nakrátko vrátime.

Druhá vec, ktorá ide v závese je tá, že takmer každý učiteľ v tomto zákone vidí desatoro a tie ostatné časti zákona, napr. obradné, ktoré tiež Pán plnil, každý považuje za nejaké také do počtu

Čo teda Pán naplnil? Myslí sa vo vyššie uvedených veršoch naplnením zákona dodržiavanie prikázaní desatora?

Nie celkom.

Iste, Pán nikdy neporušil ani desatoro, ani nijaké iné prikázanie a zúčastňoval sa všetkých predpísaných ceremónií. Bol dokonale poslušný Nebeskému Otcovi a nielenže neprekročil desatoro, ale plnil aj najväčšie prikázania zákona – budeš milovať svojho Boha z celého srdca, celej sily a milovať blížneho ako seba samého.

Ale to nie je to, čo hovorí Písmo vo veršoch Mt 5:17-18.

Prečo?

Lebo 2.Korinťanom 3:6 hovorí, že nás učinil dostatočných za služobníkov Novej zmluvy, NIE LITERY, ALE DUCHA. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.

Inými slovami, kto je služobníkom Novej zmluvy, nemá nič so zákonom založeným na litere písaným rukou, pretože je služobníkom Ducha. Takže tadiaľto cesta nevedie. Pán v tomto za nás nič, čo sa týka zákona daného Izraelu neplnil.

Čo teda plnil?

PLNIL PROROCTVÁ PÍSMA A PRIKÁZANIA CELÉHO MOJŽIŠOVHO ZÁKONA SMERUJÚCE KNEMU SAMOTNÉMU A JEHO OBETI.

Skutky 28:23 ….“ A keď mu určili deň, prišli k nemu viacerí do jeho bytu. A on im vykladal vec a svedčil pevne o kráľovstve Božom a presviedčal ich o Ježišovi, jako zo zákona Mojžišovho, tak z prorokov, od rána až do večera.

Vidíme to? Pavol svedčil zo zákona o Ježišovi a kráľovstve Božom. Podotýkam, že sa tu jedná o celý Mojžišov zákon, aj s jeho obradnými nariadeniami, lebo by sme asi ťažko mohli hovoriť, že samotné desatoro, ktoré je časťou tohto zákona, nejako poukazuje na Krista, či hovorí o kráľovstve Božom.

Už od počiatku, po Adamovom hriechu Boh zasľúbil potomstvo zo semena ženy, ktoré rozmliaždi hadovi hlavu a tak sa poráta s hriechom.

Už od počiatku Božie Slovo zasľubovalo niekoho, kto dokáže človeka vykúpiť spod prekliatí zákona tým, že sa stane prekliatím namiesto hriešneho  človeka. Niekoho, kto má niečo tak cenné, že to dokáže uspokojiť Boží hnev. Tá cennosť nie je nič iné, ako vlastná Božia krv…Skutky 20:28A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou.“ Tou cennosťou bol život dokonalého baránka, ktorý obetoval sám seba.

Už od počiatku Božie Slovo zasľubovalo niekoho, do koho bude hriešnik zachránený Božou milosťou vložený.

Očistený hriešnik je vložený do Krista, čiže je v Bohu. Nie je ešte bezhriešny, ale je už v Bohu, v Kristu, ako nám zvestuje Písmo:

Rim 6:23Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

Rim 8:1A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha.

Efezanom 2:10Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.

Písmo toto všetko oznamuje už od počiatku. Starý zákon nám ukazuje všetko v predobrazoch, kde sa môže ukryť hriešnik, napr. Noemov koráb, skalná rozsadlina, do ktorej Hospodin vložil Mojžiša, keď okolo neho prechádzala Božia sláva, útočištné mestá atd. Toto všetko je predobrazom.

Naplnenie tohto všetkého je Kristus. V ňom je uschovaný očistený hriešnik. Kristus je tým novozákonným korábom, novozákonným útočištným mestom, či novozákonnou rozsadlinou, do ktorej sme vložení.

Celý zákon, jeho – ako Boh doslova hovorí – prikázania, nariadenia, ustanovenia smerujú ku Kristovi. Ceremónie, krvavé obety zvierat takisto ako ostatné veci zákona zase len vedú k jedinej a dokonalej obeti nášho Pána.

Mimochodom, ešte raz to zopakujem, Pán hovorí o prikázaniach, ustanoveniach, nariadeniach zákona. Takže celkom jednoznačne sa tu nehovorí o len o desatore a jeho prikázaniach, ale o kompletnom zákone, ktorý dostal Mojžiš nie na doskách, ale v knihe zákona, ktorá bola uložená po strane truhlice zmluvy. Bližšie o tom hovoríme v sérii kázni o zákone a milosti z apríla a mája.

Každučké jedno prikázanie knihy zákona poukazuje na neschopnosť človeka dodržať Boží zákon a zároveň poukazuje na Krista a jeho budúcu dokonalú obetu, ktorá je Božou spravodlivosťou. Očistený hriešnik, ktorému boli odpustené hriechy je uznaný za spravodlivého uverením v túto jedinú a dokonalú obetu nášho Pána.

Pán ale hovorí v texte Matúša 5:17-18, ktorý sme čítali, že neprišiel naplniť len zákon, ale i prorokov. Znova obdobná situácia.

Ešte raz text „Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť ZÁKON alebo PROROKOV: neprišiel som zrušiť, ale NAPLNIŤ. 18 Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, DOKIAĽ SA VŠETKO NESTANE.

Všetci proroci do nohy prorokovali, nesení Božím Duchom (2.Petrov 1:21), o tejto udalosti, o príchode Krista a jeho diele, ktoré učiní v určenom čase. Preto prišiel Pán naplniť aj prorokov, ich proroctvá. V celom Písme máme okolo tristo proroctiev o Pánovi Ježišovi, jeho príchode a naplnení starozákonných zasľúbení.

A tak toto všetko Pán zhrnul v texte, ktorý sme čítali úplne na začiatku. Niečo si z neho odcitujeme a všímajte si, že Pán to tu rozšíril, takže tu hovorí, že prišiel naplniť zákon, prorokov a ktomu pridal ešte žalmy.

Lukáš 24:44-47A povedal im: Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, totiž že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne V ZÁKONE MOJŽIŠOVOM, V PROROKOCH I ŽALMOCH. 45 Vtedy otvoril ich um, aby rozumeli písmam. 46 A povedal im: Tak je napísané, a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa, 47 a musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami počnúc od Jeruzalema.

To je najlepší dôkaz toho, že Pán neprišiel za nás plniť nijaké desatoro, ale všetko, čo bolo o ňom písané v knihe zákona, prorokoch a žalmoch.

Takže na záver. Čo prišiel Pán naplniť?

Všetko, čo je o ňom písané vo všetkých Písmach Starého zákona od Genesis po Malachiáša.

Tisícročné kráľovstvo II.

O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté

Zobraziť článok

Tisícročné kráľovstvo I.

O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách

Zobraziť článok

Koniec časov III. – Antikrist

Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2

Zobraziť článok