Prvé a druhé vzkriesenie

Zj 20, 4 A videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedoctvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. 5 A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. 6 Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Jedná sa podľa mňa o nádhernú tému, ktorá sa nás bytostne dotýka. Písmo učí o dvoch vzkrieseniach, o tom by nemal pochybovať žiadny kresťan. Ešte podotknem, že táto téma nie je z hľadiska viery až tak dôležitá, že by na nej záviselo spasenie a nie všetci kresťania tomu rozumejú rovnako.

Je veľkou škodou a žiaľ veľa našich bratov textom o vzkriesení veľmi nerozumie a keď sa s nimi rozprávate, dosť to pletú a neprikladajú tomu veľký význam.  Nebudem sa dnes venovať tomu, ako tomu tí ktorí bratia rozumejú, ale tomu, čo nám k tejto téme hovorí Písmo. Väčšinou tam všetci vidia len verše Jn 5,29a vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu.

Tie verše sú opakovaním Daniela 12. kap….A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus.

Vyučoval Pán Ježiš o dvoch vzkrieseniach? Áno. Hovoril o prvom vzkriesení ako o duchovnom a druhom ako o telesnom. Ja som kedysi v začiatkoch obrátenia na túto tému počul hovoriť brata P. Steigera z Prahy a veľmi ma oslovilo, keď použil v tejto téme to, ako tomu rozumeli naši bratia pred nejakými storočiami, konkrétne J. A.Komenský a ich chápanie ma veľmi povzbudilo. Teraz by som od neho niečo odcitoval.

Z diela… (J.A. Komenský: Cvičení se v pobožnosti pravé)

O užitcích slavných svátostí večeře Páně

…Dále svátost večeře Páně jest znamením a závdavkem vzkříšení našeho, kteréž dvoje jest: Jedno duchovní, probuzení totiž a povstání duše naší z mrtvosti hříchů k sloužení v novotě života Bohu. A to slove vzkříšení první.

A tomuť vzkříšení předně svátost tato napomáhá:

Jako mě poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mne.   (J 6:57)

Potom také znamením jeho jest. Nebo jakož Lazar mocí Kristovou vzkříšen byv, stolil s Pánem (Jan 12:1-2), tak my, kdož jsme povstali z hříchů, sázíni býváme za tabuli Kristovu [stolujeme s ním]. Pravdu tohoto vzkříšení můž každý v sobě sám poznati, po náklonnostech těch, kteréž v sobě cítí. Nebo jestli srdce tvé jest milostí obrácené k Bohu a poslušenství jeho, že se Samuelem ochotně říkáš:

Mluv Hospodine, nebo slyší služebník tvůj (1S 3:10)

a s Davidem říkáš:

Hotovo jest srdce mé, Bože (Ž 108:2)

a s Pavlem říkáš:

Co chceš, Pane, abych činil? (Sk 9:6)

tedy jistotně jsi z hříchů povstal a máš díl na prvním vzkříšení. Pakli sobě k věcem duchovním a nebeským nechuť cítíš a ku poslušenství Boha a vůle Jeho nutkán [nucen] býti musíš, věz, že mrtvý jsi, by ty pak i jméno měl, že živ jsi, jakž Pán k anjelu onomu Sardinskému mluví:

… máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtvý. (Zj 3:1)

[pak] duše tvá k ničemu tobě není, kromě [toho] že [tvá duše] tělo tvé do času, jako sůl zdržuje, aby v hnis [obráceno] nebylo.

 

Venovať sa budem hlavne  prvému vzkrieseniu. Jedná sa o znovuzrodenie kresťana.

Ján 5, 24 „Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života“

Rim 6, 4 „Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme, jako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života.“

Zj 20, 6 „Blahoslavený a svätý, kto má diel na PRVOM vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.“

Tu by som sa chcel trochu pristaviť.Pochopením verša zo Zjavenia môžeme vyhodiť všetky tie náuky o pozemskom kraľovaní s KRISTOM. Zvlášť, ked Pavol zdôraznuje,že máme občianstvo, alebo vlasť v nebesiach.

Pán Ježiš hovorí dalej—Ako mňa poslal ten živý Otec, a jako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa jie, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý sostúpil z neba,—

Takže kresťan zomrel tomuto svetu,bol vzkriesený a žije skrze KRISTA.Preto Ježiš povedal mládencovi,ktorý chcel pochovať svojho otca,aby nechal mrtvych,nech pochovávajú svojich mrtvych.

My sme boli mrtvi. Keby sme sa pozreli na svet Božími očami, bola by to samá mrtvola.

Pán Ježiš prišiel na svet na to,aby zachránil to,čo zahynulo. Mŕtvy je každý človek.Nielen ten, ktorý v BOHA neverí, ale aj ten, ktorý verí vierou telesnou, čiže démonskou.Týka sa to VŠETKÝCH ľudských organizácií, ktoré sa nazývajú cirkev taká, alebo onaká, ale stavajú na človeku a majetkoch nie na BOHU

Ef 2, 1 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch—……..aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom – milosťou ste spasení – 6a spolu VZKRIESIL a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi.

Rim 6, 13 to všetko len potvrdzuje—ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako ŽIVÍ, čo VSTALI Z MRTVYCH

Kol 2,12-13…. súc s ním spolu pohrobení v krste, v ktorom, totiž v Kristovi, ste aj spolu vstali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 13 I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním darujúc vám z milosti všetky hriechy

Znovu by som zopakoval verše zo Zjavenia 20.kap.

Zj 20, 6 Blahoslavený a svätý, kto má diel na PRVOM vzkriesení. Nad tými DRUHÁ smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Takže tu máme dve  smrti a dve vzkriesenia. V prvej.smrti žije človek od svojho fyzického narodenia, kým nie je znovuzrodený. Takýto znovuzrodený človek zomrie len raz – pri svojom narodení, teda je duchovne zomretý od narodenia a je vzkriesený dva krát. Prvý krát pri znovuzrodení a druhý krát pri Pánovom príchode fyzicky.  Samozrejme, človek, ktorý nie je znovuzrodený zomrie  dvakrát – prvý raz tým, že po narodení sa ocitá v duchovnej smrti následkom hriechu a druhý raz –A smrť a peklo boly uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. . Takýto človek je ale vzkriesený len raz a to fyzicky pri Pánovom príchode.

Takže prvé vzkriesenie je duchovné a druhé telesné. Aby sme pochopili, čo vlastne Pán Ježiš hovorí, pozrime sa bližšie na Jána 5.

PRVÉ VZKRIESENIE

Jn 5,24,25 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 25Ameň, ameň vám hovorím, že prijde hodina a JE TERAZ, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí počujú, budú žiť.

To sme zažili všetci. Počuli sme hlas Božieho Syna, lebo nám tak bolo dané a boli sme oživení.

DRUHÉ VZKRIESENIE

Jn 5,28 Nedivte sa tomu, lebo prijde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v HROBOCH, počujú jeho hlas, a vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu

Hovorí o týchto veciach aj Starý Zákon? Môžeme to použiť ako takú skúšku správnosti. Ezechiel 37. kap. hovorí o suchých mŕtvych kostiach, ku ktorým má prorok prorokovať. Je to dokonalá predobraz nášho znovuzrodenia.

Ez 37, 5 Takto hovorí Pán Hospodin týmto kostiam: Hľa, ja uvediem do vás ducha, a ožijete. 6 A dám na vás žily a spôsobím to, aby na vás vystúpilo telo a potiahnem vás kožou, dám do vás ducha a ožijete a zviete, že ja som Hospodin. 7 Vtedy som prorokoval, ako mi bolo rozkázané. Tu povstal zvuk, keď som prorokoval, a hľa, bolo počuť hrkot, a kosti sa približovaly, kosť ku svojej kosti. 8 A videl som, že hľa, ukázaly sa na nich žily, a vystúpilo mäso, a koža ich potiahla po vrchu, ale ducha v nich nebolo. 9 A riekol mi: Prorokuj k duchu, prorokuj, synu človeka, a povieš duchu: Takto hovorí Pán Hospodin: Od štyroch vetrov prijdi, duchu, a vej na týchto pobitých, aby ožili! 10 Nuž prorokoval som tak, ako mi rozkázal. A vošiel do nich duch, a ožili a postavili sa na svoje nohy, zástup vojska, veliký náramne.

O tomto Božom diele hovorí aj Izaiáš.

Iz 57,15 Lebo takto hovorí vysoký a vznešený, ktorý obýva večnosť, ktorého meno je Svätý: Bývam na výsosti a na svätom mieste a s tým, kto je zdrteného a poníženého ducha, oživujúc ducha ponížených a oživujúc i srdce zdrtených.

Takže na záver to zopakujem ešte raz. Prvé vzkriesenie je duchovné a je to inými slovami znovuzrodenie, teda narodenie z mŕtvolnosti tohto sveta. Účasť na ňom majú len tí, ktorí uverili a sú zachránení vykupiteľským dielom Božieho Syna. Druhé vzkriesenie je telesné, bude na konci tohto sveta a účasť na ňom bude mať každý jeden človek, ktorý žil na tejto zemi. Jedni vstanú z hrobov na večný život a druhí na potupu a večný hnus, ako hovorí prorok Daniel.

 

 

 

Tisícročné kráľovstvo II.

O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté

Zobraziť článok

Tisícročné kráľovstvo I.

O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách

Zobraziť článok

Koniec časov III. – Antikrist

Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2

Zobraziť článok