Cirkev adventistov siedmeho dňa (CASD)

Kol 2:16-1716 Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre nejaký sviatok alebo novmesiac alebo pre soboty, 17 čo všetko je tôňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. 18 Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov dávajúc sa do toho, čoho nevidel, súc darmo nadúvaný mysľou svojho tela 19 a nedržiac sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze poje a sväzky zaopatrované výživou a spolu viazané, rastie vzrastom Božím. 20 A tak jestli ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, jako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony 21 (Vraj nechyť sa ani neokús ani sa nedotkni! 22 Čo všetko je spotrebou na zkazu) podľa príkazov a učení ľudí. 23 Čo má smysel v múdrosti v samozvolenom náboženstve a v takej pokore jako aj v nešetrení tela, kým to nemá nijakej ceny a je iba na zasýtenie tela.

Dnes budeme pokračovať v téme cirkví a priblížime si učenie ďaľšej z nich, ktorá tiež rovnako ako rímsko – katolícka, pôsobí celosvetovo. Táto sa snaží zo všetkých síl pôsobiť biblicky a hlavne protestantským štýlom, sama sa za protestantskú cirkev považuje. Pozrime sa teda, či majú rovnakú vieru a rovnakú teológiu ako reformátori.

CASD vznikla v Michigane, USA a jej spoluzakladateľkou bola ich „prorokyňa“ Ellen GouldWhiteová, ktorej učeniu je povinný každý adventista veriť. Už podľa názvu „advent“, jedná sa o náboženskú skupinu, ktorá očakáva príchod Kristov.

Na čele stojí Generálna konferencia, ktorej závery sú vieroučné a podriaďuje sa im každý adventista. Ústredie pre Európu je vo Švajčiarsku a odtiaľ sa to rozvetvuje do jednotlivých krajín. Napr. Slovensko je spolu s Českom v jednej skupine. U nás sú adventisti ak nie v každom,  tak v drvivej väčšine okresných miest. Z tohto členenia je viac menej jasné, že táto cirkev je ľudskou organizáciou, veriacou žene – prorokyni a Generálnej konferencii, skrze výklady ktorých hľadí na Písmo každý adventista.

Keď človek niečo číta, alebo počúva z dielne CASD, na prvý pohľad sa zdá byť všetko biblické, kresťanské, rozumné a neškodné. Až pri bližšom skúmaní človek zbadá, ako nesmierne rúhavá je táto „cirkev.“

Satan je výmyselníkom všetkých náboženstiev. Od pohanských cez RKC, mormonov, svedkov Jehovových až po CASD. Práve pri CASD využil „dieru na trhu“ a cez učenie, ktoré nikto nikdy v kresťanstve neučil sa snaží pritiahnuť hlavne tých, ktorí sú sklamaní v iných náboženstvách.

V tomto náboženstve sa mieša pravda s vyslovenými lžami a všetko sa to predostrie človeku ako biblické učenie. Adventisti pri svojich evanjelizáciách využívajú najmä to, že človek hladný po Božom Slove chce do bodky toto Slovo plniť. Vtedy nastupujú adventisti a hneď mu ukážu, ako si Vatikán upravil desatoro a svojím zákonníctvom takéhoto človeka zmiatnu.

Čo je pre nich teda tou najväčšou dierou na „kresťanskom trhu?“

SOBOTA

Adventisti produkujú množstvo internetových stránok, kde využívajú nedostatočné biblické vedomosti u začiatočníkov a začnú Mojžišovým desatorom. O ňom tvrdia, že je to Boží morálny zákon, ktorý je nutné dodržiavať, aj keď to biblia nikde neučí. Samozrejme, začiatočník si všimne, že väčšina kresťanstva, či už pravého, alebo nepravého sa schádza v nedeľu.

A hneď na takého človeka začnú útočiť. „Ty nechceš dodržiavať desatoro? Nechceš dodržiavať sobotu? To potom môžeš aj kradnúť, alebo smilniť, nie?“

A zmätený začiatočník, mimochodom, bol to aj môj prípad, keďže nepozná biblickú odpoveď, pomaly začína prijímať ich náuku. Ja som z Božej milosti cúvol od nich, keď som sa dostal k náuke o svätyni svätých, ktorú vraj momentálne Kristus očisťuje a keď som videl, že neveria v to, že existuje peklo, alebo že existuje posmrtný život, dal som čelom vzad tomuto učeniu.

No dovtedy som stihol urobiť vo vlastnej domácnosti veľa škôd, keď som napríklad v sobotu oddychoval a ostatní pracovali, či keď som všetkých presviedčal v súlade s náukou CASD, že Ježiš Kristus je zároveň archanjel Michael.

Horšie ako s týmito náukami, som sa ale vysporiadával so zákonníctvom a dodržiavaním desatora, ktoré som mal pevne zakorenené v srdci. Ako sa veci majú som z Božej milosti pochopil až na kázanie jedného brata, ktorý povedal nasledujúcu pravdu: „kto chce žiť zákonom a dodržiavať desatoro, musí sa dať najprv obrezať.“

Vtedy zo mňa spadla akákoľvek pochybnosť, že desatoro v rámci zákona bolo dané Mojžišovi ako zmluva medzi Bohom a telesným Izraelom a ako také nemá na kresťanstvo žiaden vplyv.

Čo chcú ale adventisti na sobote dodržiavať? A to sa týka aj tých, ktorí chcú dodržiavať nedeľu, či iný deň.

Dodržiavajú to asi takto: povedia si „všetko s mierou“. A tak žijú sobotu s „mierou“. S mierou jazdia v sobotu autami či verejnou dopravou na zhromaždenia, ignorujúc počet krokov, či vzdialenosť, ktorú možno uraziť podľa zákona v sobotný deň, alebo využívajú služby, ako je elektrická energia, kúrenie, vodárne. Ale možno si nenatankujú, alebo nenakúpia. Veď to by už bolo priveľa…

Dodržujú teda sobotu?

Nie, nedodržujú. V žiadnom prípade. Svojvoľne si sami ustanovili čo budú dodržiavať a čo nie. Rozdelili si dokonca zákon na morálny a ceremoniálny, aj keď to Písmo nikde neučí. Bližšie si túto problematiku môžete pozrieť v sérii kázaní o zákone z apríla a mája.

A toto všetko prehlušuje prúd propagandy, že sobota je pečaťou Boha. Ale prečo je to tak?

Lebo sú leniví otvoriť si napr. Strongov slovník. Tam by zistili, že sobotou sa v Písme nemyslí len konkrétny deň v kalendári, ale aj sobotný rok, týždeň, deň zmierenia, či pomenovanie pre sviatočný deň.

Adventisti dobre vedia, že nič nedodržujú. Vedia, že každý, kto nedodrží čo len jedno prikázanie porušil celý zákon. Samozrejme, podobne ako katolíci, snažia sa dodržiavať zákon a čo nedokážu dodržať, tak v tom sa chcú spoľahnúť na Božiu milosť. Čiže nechcú sa spoľahnúť na Boha vo všetkom. Len v tom, čo nedokážu dodržať. To je ale falošné náboženstvo skutkov, darmo sa oháňajú milosťou.

Sobota však nie je jediným problémom CASD. Problémom je celé učenie Ellen G. Whiteovej, teda delenie jedál na čisté a nečisté, učenie o „ostatku“(tak nazvala svoju cirkev), učenie o neexistencii pekla, či azda najrúhavejšie učenie o Kristovej „službe vo svätyni svätých.“ Tých tém sa dotknem okrajovo a čo najstručnejšie, lebo je to veľmi zdĺhavé a hlavne, často veľmi rúhavé. Kto by ale chcel hlbšie spoznať túto problematiku, môže si kliknúť na kázne brata Rasťa – Falošné učenia adventizmu…. https://obratenykatolik.sk/?page_id=578, alebo prečítať knihu brata Aleša FrancaHistorieteologie adventizmu.

Čo sa týka „prorokyne“ E.G.Whiteovej, tak ona je priamo zodpovedná za zlátaniny, ktoré sa nazývajú honosne náukou. V krátkosti niektoré jej učenia: na Saturne žijú bytosti, parochňa spôsobí, že jej nositeľ sa zblázni, alebo že Eva v čase pokúšania diablom bola vzdialená od Adama, aj keď Písmo učí, že Adam bol s ňou a jedol z ovocia. Ellendokonca tvrdila, že bola v nebi.

Deuteronomium 18:22Keby hovoril prorok nejaké slovo v mene Hospodinovom, a nestalo by sa to slovo ani by neprišlo, to je to slovo, ktoré nehovoril Hospodin, v spupnosti hovoril ho prorok, nebudeš sa ho báť.

Toto hovorí Božie Slovo o tom, ako rozoznať falošného proroka od pravého. Niet najmenšej pochybnosti, že Whiteová je falošný prorok. Adventisti sa ale zjavne Božieho Slova neboja a naďalej tvrdia, že ona bola prorok od Boha, tzv. malé svetlo.

V súčasnosti už adventisti Whiteovej náuky, ako to, že na Saturne žijú bytosti, alebo o parochni vynechávajú a neučia. Sú zamknuté v podzemných trezoroch spolu s ostatnými jej dielami, o ktorých veľa ľudí hovorí a majú na to aj argumenty, že boli okopírované od iných autorov. S tým sa ale CASD nechváli.

Najhlavnejšou knihou pre adventistov nie je biblia ako by snáď niekto mohol očakávať, ale kniha od tejto ich prorokyne s názvom Veľký spor vekov.

Už len z názvu možno usúdiť, že sa jedná o nezmysel, pretože Boh s nikým žiaden spor nemá. On je zvrchovaným Pánom nad všetkým. Aj nad satanom. A všetko, celé dejiny sa dejú podľa jeho zvrchovanej vôle. K tejto knihe adventisti radi prikladajú obrázky, kde zobrazujú Krista, čo mimochodom Písmo zakazuje, ako sa pretláča na ruku so satanom.

Podľa obrázku človek neznalý Písma, alebo začiatočník usúdi, že síce satan je silný protivník, ale Kristus s podporou Boha tak nejak nakoniec asi vyhrá a bude dobre. Zvíťazí správna strana sporu. Je dehonestujúce, ako zobrazujú Boha, ktorý akoby si nevedel rady so satanom.

Pán Ježiš Kristus je však večný Boh, ktorího Slovo sa musí vyplniť za každých okolností, preto so satanom, ani s nikým iným nevedie nijaký spor a ani nemusí nikomu nič dokladovať, prečo sa tak, alebo onak rozhodol, ako učia adventisti. On stvoril všetkých anjelov, ktorí padli, vrátane satana a aj všetkých ľudí, ktorí nikdy Bohu neuveria. Všetci títo skončia v pekle a sú na to už od začiatku odsúdení ako píše Júda 1:4Lebo sa kradmo bočnými cestami votreli niektorí ľudia, dávno vopred zapísaní k tomu odsúdeniu, bezbožníci, ktorí obracajú milosť našeho Boha na nestudatosť a jediného samovládcu Boha a nášho Pána Ježiša Krista zapierajú.

Tak aký spor?

Osobitnou kapitolou v adventizme je rok 1844. Baptistický kazateľ Miller, z ktorého čerpajú adventisti vypočítal, že v tomto roku sa vráti Kristus. Samozrejme, skončilo to fiaskom, ale Whiteová to využila na vytvorenie náuky, že Kristus síce zostúpil, ale len do svätyne svätých.

Podľa nej v súčasnosti prebieha vyšetrovací súd, kde Boh skúma, kto je hodný jeho kráľovstva. Kristus je vo svätyni, očisťuje ju a predkladá Otcovi svoju krv. Čistý satanizmus.

Aký to rozdiel oproti Písmu (Židom 10:11-13, Efezanom 2:8), kde Pán hovorí, že dielo dokončil na kríži a my máme už v SÚČASNOSTI V ŇOM odpustenie hriechov a zároveň máme závdavok Ducha (1.Kor. 1:22), ktorý nás zapečatil.

Toto je BOŽIA PEČAŤ a nie sobota.

Boh v tomto zmysle nič nevyšetruje ani neskúma – Ján 5:24Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

O čistom a nečistom jedle sa nebudem nejako rozpisovať. Adventisti kážu nejesť nečisté mäso presne podľa Mojžišovho zákona, ale väčšina adventistov po viacročnej „službe“ odmieta jesť mäso vo všeobecnosti, aj keď to Boh nariadil, keďže sa v mäse nachádzajú potrebné látky pre organizmus a každý, kto nemá na mäso alergiu, mal by ho jesť. Oni ho nechcú jesť preto, lebo Adamovi Boh mäso nedal za pokrm a tak sa chcú priblížiť čo najbližšie k životu v raji.

Tým, že teda mäso odmietajú, chýbajúcu energiu nahrádzajú potom sladkosťami. Celé zle.

Mám u adventistov zopár známych a veľmi by som im prial, aby odtiaľ odišli. Žiaľ, neučinil tak zatiaľ ani jeden. Nechcú vidieť pravdu. Vedia, že celé vedenie CASD kuje so svetom proti Bohu.  Aj keď to vidia, podobne ako katolíci hovoria, že je to len infiltrácia jednotlivcami a že cirkev je OK.

Nuž po ovocí ich poznáte.

Ďaľším ich učením je učenie o „cirkvi ostatkov“, ktoré je vraj z Písma a kde vidia, ako inak, seba. Tu je však potrebné povedať, že Písmo o žiadnej „cirkvi ostatkov“ neučí. Ide len o skomolenie veršov zo Zjavenia 12:17, kde satan ide bojovať s ostatnými, ktorí dodržiavajú prikázania. Samozrejme, dodržiavaním prikázaní je podľa nich dodržiavanie desatora a nie dodržaní prikázaní lásky, ako je písané: Lukáš 10:26-28A on mu povedal: Čo je napísané v zákone? Jako čítaš? 27 A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho jako samého seba. 28 A Ježiš mu povedal: Dobre si odpovedal, to čiň a budeš žiť.

PEKLO.

Samozrejme, podľa nich neexistuje. „Boh je predsa dobrý a akoby sa mohol celú večnosť pozerať na trpiacich v pekle a my spolu s ním.“ Napáchnutí svetským humanizmom sa aj tu snažia nájsť škáročku na „trhu“, ktorý zatiaľ s touto teológiou okupujú svedkovia Jehovovi a unisono tvrdia, že tí, ktorí sa nezmestia do Božieho kráľovstva, budú „odstvorení“ a prestanú existovať, keď ich Boh zahubí v ohnivom jazere.

Učí ale Písmo niečo také? Ako na to prišli?

Zase klasika. Vymenia jasné verše Nového zákona za nejasné verše Starého zákona a tie potom bez akéhokoľvek pochopenia a sledovania kontextu citujú. Používajú na to napr.  verše Žalm 88:11, Žalm 115:17, Kazateľ 9:5, kde čítajú, že človek spí po smrti v hrobe, nič nevníma a neoslavuje Boha.

Čo teraz? Mýlili sa kresťania 2000 rokov a až teraz je tu „cirkev ostatkov“, ktorá tomu rozumie? Ukážeme si, čo sa stane, keď si len tak vytrhneme verše z textu Písma.

Izaiáš 26:14Pomreli, neožijú; mŕtvi sú, viacej nevstanú. Tak si tedy navštívil a zahladil si ich a zahubíš i každú pamiatku na nich.

Izaiáš naozaj na prvý pohľad niečo také hovorí a tvrdí, že mŕtvi neožijú. Čítajme ale ďalej.

Izaiáš 26:18 Tvoji mŕtvi ožijú, moje mŕtve telo, vstanú. Prebuďte sa plesajte vy, ktorí bývate v prachu! 

Takáto je teológia adventistov a ich „príbuzných“ svedkov Jehovových. Vytrhávanie veršov.

Téme pekla sa komplexne venujeme tu: http://jedinekristus.sk/co-biblia-uci-o-pekle-2/

Téme duch, duša, telo, v čo taktiež neveria sa venujeme tu: https://jedinekristus.sk/co-biblia-uci-o-pekle/.

Náuka adventistov je také klamstvo, že na to musí prísť nielen nejako zvlášť vzdelaný človek, ale aj celkom obyčajný, ktorému musia do očí biť rozpory, ktoré sú medzi Písmom a ich náukou. A na záver si to ukážeme na dvoch príkladoch.

V 1. Knihe Samuela 28. kapitole prišiel kráľ Saul k veštkyni, aby mu vyvolala Samuela. Keď vychádzal vyvolaný hore, Písmo píše: 1 Sam 28:14  A zase jej povedal: Akú má podobu? A riekla: Vystupuje nejaký starý muž a je odiaty plášťom. Vtedy poznal Saul, že je to Samuel, a skloniac sa tvárou k zemi poklonil sa. 15 A Samuel riekol Saulovi: Prečo ma nepokojíš dajúc ma vyvolať hore?

Čo učia adventisti? „Všetci mŕtvi sú v hroboch a nič nevnímajú. Bol to démon.“ Chápete to? Písmo učí, že to bol Samuel,… adventisti, že démon.

Najväčšie faux pas zažívajú ale adventisti pri veršoch Matúša 25:45-46 „45 Vtedy im odpovie a riekne: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. 46 A títo pojdú do večného trápenia, ale spravedliví do večného života.

Pri večnom trápení aj večnom živote je slovo večný v gréckom originále pod tým istým slovom AIONIOS. Pod večným trápením ale rozumejú časovo ohraničené obdobie v ohni, po ktorom bude nasledovať smrť, ale pod večným životom rozumejú a vyučujú ozajstný večný život.

Takže aj tu vidíme absolútnu nelogickosť a protirečenie adventistov. Je to podobne, ako u RKC, alebo svedkov Jehovových, ľudská organizácia, podliehajúca ľuďom, veriaca nie Bohu, ale žene – prorokyni.Síce niektorí z nich vedia povedať evanjelium, ale to vzápätí poprú, lebo žiadajú plniť ešte starozákonné desatoro.

A preto, keďže nepoznajú Božiu moc, čakajú ako dopadnú na poslednom súde.

Tisícročné kráľovstvo II.

O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté

Zobraziť článok

Tisícročné kráľovstvo I.

O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách

Zobraziť článok

Koniec časov III. – Antikrist

Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2

Zobraziť článok